Følgeevaluering av områdeløft i Groruddalen

De fire bydelene i Groruddalen har siden 2007 fått midler fra Husbanken til å gjennomføre helhetlig områdeløft i geografisk avgrenset pilotområder - ett i hver bydel. Underveisrapport utarbeidet for Husbanken av Econ Pöyry (2010).

Bydelene skal gjennom målrettede tiltak bremse opp en negativ utvikling knyttet til levekår og fysisk miljø. Områdeløft må sees i sammenheng med bydelens rolle som lokal samfunnsutvikler. I rollen som lokal samfunnsutvikler står informasjon og samhandling med berørte aktører sentralt.

Følgeevalueringen viser at forankring hos lokalpolitikere, og tilrettelegging for samhandling med dem, har forbedringspotensial. Husbankens observatører har en krevende rolle i satsingen, men blir sett på som en viktig ressurs av
bydelene.

For at områdeløftet skal kunne bidra positivt til lokal samfunnsutvikling må aktørene sentralt og lokalt være kjent med satsingen. Det å informere om områdeløftet, synliggjøre resultater og tilrettelegge for samhandling er viktig for å nå målet om varig effekt. (Kilde: rapporten)

Se også evalueringen fra 2008: