Byen som dagligstue?

Hefte om byfornyelse og vanskeligstilte, utgitt av Socialministeriet, Danmark (2010).

Socialministeriet utgir i samarbeid med rådgivnings- og analysefirmaet Hausenberg, billedkunstner Kenneth A. Balfelt og Spektrum Arkitekter publikasjonen ”Byen som dagligstue? Byfornyelse med plads til socialt udsatte”.

Publikasjonen peker på viktigheten av å rette fokus på forskjellige menneskers behov når byrom etableres og utvikles. Det gjelder også behov hos de utsatte medborgere, som i det daglige på grunn av alkohol- eller stoffmisbruk kan virke synlige i byens rom med larmende eller støtende atferd.

Publikasjonen gjennomgår erfaringer fra seks byrum i København, Odense og Ålborg. Her diskuteres en rekke sentrale dilemmaer i planleggingen av byrom. Forherliger vi livet på benken ved å ta hensyn til utsatte borgere? Eller er det en anerkjennelse av mennesker som lever annerledes?

På bakgrunn av eksemplene fra København, Odense og Ålborg presenteres 17 anbefalinger for utforming av byrom. Den grunnleggende anbefaling i publikasjonen er at vi skal anerkjenne utsatte borgeres behov – både i form av involvering og i den fysiske måte byens rom innrettes på. (Kilde: Socialministeriet)