Energieffektiv oppgradering av eldre boligblokker

Denne rapporten er utarbeidet med støtte fra Husbanken og skal bl.a. benyttes som referanselitteratur ved etterutdanningskurs om lavenergiboliger og passivhus ved NTNU. Rapporten er basert på resultater fra forskningsprogrammet REBO hvor det ble gjort studier av flere oppgraderingsprosjekter med fokus på miljøvennlig energibruk, universell utforming og beboermedvirkning i planprosessen.

Energioppgradering av eksisterende bygninger blir sett på som et av de viktigste tiltakene for å nå klimagassmålene i 2050. I etterkant av Arnstadutvalgets rapport "Energieffektivisering av bygg"tas det sikte på såkalt ambisiøs oppgradering ("deep-renovation") med 70-75 % redusert behov for energi, noe som i praksis vil være en energireduksjon til passivhus-, eller lavenerginivå etter nybyggskriteriene. Samtidig med å imøtekomme europeiske og internasjonale forpliktelser står energieffektivisering og utvikling av bærekraftige løsninger frem som nye og fremtidsrettede markedsmuligheter innenfor byggenæringen. Å nå dette ambisjonsnivået vil bety nye måter å rehabilitere på og vil kreve en betydelig innsats fra myndigheter og byggenæring, men også nye holdninger blant de som eier og bor i byggene. En slik utvikling reiser flere spørsmål om hvordan vi vil videreutvikle de eksisterende boligene og hvordan vi ønsker å bo i fremtiden. Etterkrigstidens boligblokker utgjør et betydelig volum av boligmassen i norske byer og tettsteder. Samtidig har denne delen av boligmassen betydelige utfordringer knyttet til oppgradering av boligkvalitet,energistandard og universell utforming. REBO-programmet hadde som mål å utvikle et kunnskapsgrunnlag og vise eksempler på kvalitetsmessig gode og kostnadseffektive løsninger ved oppgradering av boligmassen. Kunnskapen er nyttig for beslutningstakere som kommunale etater, eiendomsforvaltere,borettslag/boligbyggelag, rådgivere og arkitekter.

Energieffektiv oppgradering av boligblokker

Erfaringer fra tre ambisiøse oppgraderingsprosjekter

Inger Andresen, Matthias Haase, Tommy Kleiven
NTNU
ISBN 978-82-7551-104-9