Norsk standard: Livssykluskostnader for byggverk

Revidert utgave av NS 3454 Livssykluskostnader, utarbeidet av Standard Norge (2013).

I denne reviderte utgaven av NS 3454 er det foretatt både redaksjonelle og faglig endringer i forhold til forrige utgave fra 2000. Standarden omfatter kalkulasjonsmetodikk og kostnadsoppstilling for kalkulasjon av livssykluskostnader for byggverk og bygningsdeler. Standarden definerer kostnadsposter og begreper, og klargjør forholdet og sammenhengen mellom disse.

Livssykluskostnadene omfatter alle kostnader som påløper ved oppføring, bruk og avhending av en bygningsdel eller et byggverk. I tillegg til kostnadsposter som er inkludert i standardens normative del, er det i standardens tillegg foreslått aktuelle tilleggsposter som ikke inngår i livssykluskostnadene for selve byggverket. Disse postene er inkludert slik at det er mulig å ta hensyn til dem på en systematisk måte i en analyse. (Kilde: standarden)

Last ned flere rapporter på sidene til Norsk Standard som omhandler dette temaet.

Livssykluskostnader for byggverk - NS 3454:2013 

Livssykluskostnader for byggverk
Prinsipper og klassifikasjon


Norsk Standard NS 3454:2013
Standard Norge, 2013

Utarbeidet med kompetansetilskudd fra Husbanken

Trykt utgave i biblioteket.