Kostnadsoptimalitet - Energiregler i TEK

Rapport om energiberegninger og kostnadsvurderinger på bygg, utarbeidet av Multiconsult AS og SINTEF Byggforsk på oppdrag for Direktoratet for byggkvalitet (2012).

I henhold til EUs bygningsenergidirektiv skal nasjonale energikrav til bygninger være basert på kostnadsoptimalitet. Da må kostnader og energibesparelse av aktuelle tiltak dokumenteres.

Denne rapporten tar for seg kostnader og energibesparelser for oppgradering av eneboliger, boligblokker og kontorbygg oppført etter byggteknisk forskrift 1969 (TEK69) og TEK1985/87. Det er gjort beregninger for to nivåer for oppgradering - TEK10 og lavenergistandard klasse 1 (NS3700/NS3701).

Videre er det gjort beregninger for å finne merkostnader og energibesparelser ved oppføring av nybygg, enebolig, boligblokk og kontorbygg etter passivhusstandard (NS3700/NS 3701) sammenlignet med oppføring etter TEK 10. Det er også gjort en vurdering av om forventet levetid for bygningskomponenter som fremgår av EN 15459 er hensiktsmessig for norske forhold eller om andre levetider for bygningskomponentene bør legges til grunn. (Kilde: rapporten)

Les mer på regjeringen.no.