Framtidens bydel, Bjørndalen i Kristiansand

Formålet med oppgaven er å undersøke hvilke utfordringer og muligheter blågrønne strukturer tilbyr fremtidig arealplanlegging, med tanke på å fordøye overvann fra boligområder, og redusere belastningen på rørnettet.

Dagens byer står ovenfor store framtidige utfordringer. Befolkningsvekst og urbanisering krever flere boliger, og stadig nye grøntområder blir bygget ut for å møte behovet. Samtidig står man ovenfor enda større utfordringer med klimaendringene. Ny norsk klimaforskning slår nå fast at vi ikke kan unngå videre temperaturøkning og de effektene dette vil medføre [1]. Altså at forandringene ikke lenger er reversible, og man snakker heller om hvordan vi best mulig kan forberede og tilpasse oss et nytt og uforutsigbart klima. Økende mengder regn, og stadig minkende områder som kan håndtere og fordrøye regnet, gjør byer lite robuste i evnen til håndtere fremtidige utfordringer. Man kan allerede nå se konsekvensene av klimaendringer i form av store materielle skader på infrastruktur, som ikke er dimensjonert for å håndtere så store vannmengder. Dette synliggjør at det er behov for en endring i måten vi planlegger og prosjekterer nye bydeler og boligområder, for å håndtere økende nedbørsmengder, flom og erosjon. 


Framtidens bydel, Bjørndalen

Blå/grønn faktor i arealplanleggingen

Morten Jørgensen, Sikander Saleh og Yilmaz Gursel
Universitetet i Agder
Fakultet for teknologi og realfag
Institutt for ingeniørvitenskap