Vurdering av EPC/energisparekontrakter i boligselskaper

Mange boligselskaper setter ikke av nok midler til oppgradering. I prinsippet vil en energisparekontrakt gjøre det mulig å oppgradere bygningsmassen uten å heve felleskostnadene. Det vil være en stor fordel i boligselskaper med dårlig økonomi og med rehabiliteringsbehov.

 


Vurdering av /energisparekontrakter i boligselskaper

Åshild Lappegard Hauge, Eyvind Fredriksen og Michael Klinski
ISSN 1894-1583
ISBN 978-82-536-1382-6 (pdf)
SINTEF akademisk forlag

kan gi mindre omfattende energispareprosjekter i boligselskaper, hovedsakelig med fokus på forbedring av tekniske anlegg. Det er positivt i tilfeller der bygningsmassen er i ganske god stand, men det er en stor risiko for at -prosjekter vil stå i veien for større bygningsmessige tiltak der boligmassen er i dårlig stand. Dersom skal fungere som katalysator for mer ambisiøse oppgraderinger i boligselskapsmarkedet, er det behov for et omfattende offentlig rammeverk. Uansett er det usikkert om ambisjonene i -prosjekter kan heves tilstrekkelig. Derfor bør det vurderes om man, i stedet for å bruke store ressurser på å tilrettelegge for -modellen, heller skal bruke disse ressursene på å identifisere og sette i verk andre tiltak som raskere vil bidra til at man når nasjonale mål om energieffektivisering.