Boligplanlegging og energibruk

Byøk-rapport 02/11 fra Senter for byøkologi (2011).

Hensikten med denne rapporten er å få frem kunnskap om hvordan spørsmål om mer effektiv og miljøvennlig energibruk ivaretas ved boligutbygging. Rapporten fokuserer først og fremst på institusjonelle drivkrefter og barrierer knyttet til kommunale planog byggesaksprosesser, og hvordan dette påvirker ulike aktørers praksis.

Sentrale spørsmål i studien er følgende:
• Hvordan ivaretar kommunene spørsmål om energibruk i lokal saksbehandling og hvordan fungerer og bruker de sitt virkemiddelapparat?
• Hvilke faktorer påvirker relasjonen mellom kommune og utbyggere, og hvordan former dette institusjonelle praksiser knyttet til energihensyn i plan- og byggesaksbehandlingen?

Energibruk i bygg har i økende grad kommet på dagsorden de senere årene, og flere har pekt på energisparing som det enkleste og billigste klimatiltaket. I Norge har det blitt satt i gang en rekke initiativer for å øke fokuset på energieffektivisering i bygninger. Både fagseminarer, utredninger og forbildeprosjekter, samt justeringer i plan- og bygningsloven og tilhørende teknisk forskrift er eksempler på slike tiltak.

Denne rapporten viser imidlertid at det fortsatt er en lang vei å gå før overordnede nasjonale mål om energibruk i boliger og energisparende teknologi er en integrert del av hverdagslige avgjørelser ved boligutbygging. Mange av disse beslutningene er små, og skjer i løpende saksbehandling innenfor eksisterende forvaltningspraksis. Kommunene har slik en nøkkelrolle som planlegger og forvalter av lovverk. (Kilde: rapportens sammendrag)