REBO: Bærekraftig oppgradering av etterkrigstidens boligblokker - alle rapporter og notater

REBO – Bærekraftig oppgradering av etterkrigstidens boligblokker: Artikkelsamling fra Husbankens strategiske forskningsprogram REBO 2008 – 2012.

Hvordan vi bor og hvor vi bor har stor betydning for vår velferd (NOU 2011:15). Beslutninger om utforming, planlegging og forvaltning av bygde omgivelser kan åpne opp for, eller legge begrensninger på, folks hverdagsliv. Dette kan gi rom for eller redusere følelsen av trygghet, utvide eller innskrenke bevegelsesfrihet, oppmuntre eller redusere muligheter for rekreasjon osv. Nettopp fordi folk opplever de bygde omgivelsene forskjellig, er det viktig at man etablerer innsikt i ulike menneskers opplevelse og erfaringer. 

Bærekraftig oppgradering av boligblokker

Artikkelsamling fra REBO-prosjektet

Forfatter(e): Kari Hovin Kjølle, Karine Denizou, Åshild L. Hauge, Anne G. Lien, Eva Magnus, Kristian Stenerud Skeie.
Sintef fagrapport nr. 8
Utgivelsesår: 2013
ISBN: 1894-1583

Flerfaglig analyse av casestudier

Bærekraftig oppgradering av boligblokker

Forfatter(e): Kari Hovin Kjølle, Karine Denizou, Anne G. Lien, Eva Magnus, Karin Buvik, Åshild L. Hauge, Michael Klinski, Erica Löfström, Tore Wigenstad, Cecilie F. Øyen
Sintef fagrapport nr. 10
Utgivelsesår: 2013
ISBN: 978-82-536-1357-4

De fleste boliger er allerede bygd. Etterkrigstidens boligblokker utgjør et stort volum av boligmassen i norske byer og tettsteder. Denne delen av boligmassen har betydelige utfordringer knyttet til oppgradering av boligkvalitet. En stor andel av kommunale boliger som stilles til disposisjon for vanskeligstilte på boligmarkedet, inngår i denne bebyggelsen.

Samfunnsutfordringer som klimautfordringer, demokrati/deltagelse og økt press på den nordiske velferdsmodellen stiller nye krav til boligpolitikken. Hele boligmarkedet vil utfordres som følge av aldersforskyvning i befolkningen, økt press og tilflytting til sentrale byområder og flere innvandrere. Videre vil målet om en bærekraftig utvikling innenfor boligsektoren innebære et større fokus på livssykluskostnader, økt tetthet og energibruk. Hvordan eksisterende boligområder og boligblokker, bygårder og flerleilighetsbygg oppgraderes vil derfor ha stor betydning for vår livskvalitet fremover. I det strategiske forskningsprogrammet ”Bærekraftig oppgradering av etterkrigstidens boligblokker” med kortnavnet REBO har vi gjennomført en flerfaglig studie av forbildeprosjekter med fokus på miljøvennlig energibruk, universell utforming og beboermedvirkning i planprosessen. Det strategiske forskningsprogrammet er finansiert av Husbanken og er gjennomført av SINTEF Byggforsk i samarbeid med NTNU samfunnsforskning i perioden 2008-2012.

Det er gjennomført 7 casestudier av boligblokker og flerboligbygg i Norge, Sverige og Danmark og 4 studier av pilotprosjekt i Norge. I denne artikkelsamlingen presenteres funn fra prosjektene som er studert. Tema som diskuteres og artiklene er som følger:

  • Oppgradering av boligblokker: et viktig bidrag i møte med demografiske endringer drøfter hvordan tiltak som er gjort møter boligbehov hos eldre beboere.
  • Bedre energistandard og universell utforming ved oppgradering – kostnadsvurderinger drøfter kostnader ved oppgraderinger mht. energieffektivisering og universell utforming av eksisterende blokkbebyggelse.
  • Energirehabilitering i REBO oppgraderingsprosjekter belyser tiltak og tekniske løsninger som fremmer ambisiøs og samtidig realistisk oppgradering med mål for redusert energibehov og økt bruk av miljøvennlige energikilder.
  • Universell utforming; hvilken betydning har eieformen? belyser i hvilken grad eierformen påvirker oppgraderinger med universell utforming i eksisterende blokkbebyggelse.
  • Medvirkning – hva og hvordan belyser eksempler på medvirkning fra case og piloter i REBO
    og ser nærmere på hva medvirkning kan være.
  • Medvirkning og beslutningsprosesser ved oppgradering til energieffektive løsninger og universell utforming belyser hvilken betydning beboermedvirkning kan ha i oppgraderingsprosesser.