Helhetlig miljøvurdering av byggematerialer

Prosjektet undersøker konsekvensen av å bruke ulike forutsetninger i livsløpsanalyser (LCA)for byggematerialer. For å studere disse konsekvensene er det utført LCA-beregninger forfire ulike type materialer, og følgene av ulike metodiske valg er illustrert og diskutert.Resultatene fokuserer på klimapåvirkning.

 


Helhetlig miljøvurdering av byggematerialer

Christian Solli, Anne Sigrid Nordby, Oddbjørn Dahlstrøm
Asplan Viak - 536607
Oktober 2015

 

Overordnet blir to prinsipielt ulike analyseperspektivet diskutert; regnskaps-LCA og konsekvensiell LCA. Regnskaps-LCA er vanlig brukt i f.eks EPD-systemet. For miljømerket Svanen er det imidlertid av spesiell interesse å kartlegge beregningsmetodikk og forutsetninger som brukes i konsekvensielle miljøvurderinger, ettersom valg av et miljømerket produkt skal bidra til en faktisk forbedring i global miljøytelse (krav om addisjonalitet).

Allokering refererer til prinsipper for fordeling av utslipp, og ulike allokeringsmetoder er spesielt aktuelle i forbindelse med resirkuleringsprosesser. Andre forutsetninger som er behandlet er utslippsintensiteter for energibruk og tidsperspektivet for utslippene. Det å inkludere tidsjustering for måling av miljøeffekt innvirker spesielt på klimapåvirkning fra trevirke (biogent karbon utslipp og opptak), men har også betydning for hvordan fremtidige utslipp (eller opptak) fra avhendingsprosesser og eventuelle substitusjonsgevinster i fremtiden evalueres. Alternative beregninger viser konsekvensen av å tillegge tidlige utslipp høyere verdi enn framtidige utslipp.