Evaluering av Husbankens kommunesatsing

Husbankens kommunesatsing har pågått i fem år.  Ved å bruke en rekke ulike metodiske tilnærminger har Fafo forsøkt å finne ut om Husbankens kommunesatsing har ført til større måloppnåelse i det boligsosiale arbeidet i kommunene.

Boligsosialt arbeid har vært et satsingsområde i norsk politikk siden slutten av 1990-tallet. Husbanken består av seks regioner, og kommunesatsingen er organisert slik at den er noe ulikt innrettet i disse regionene.

Boligsosiale utviklingsprogrammer har vært Husbankens hovedsatsing på det boligsosiale området siden 2009. Satsingen er basert på program som metode, noe som innebærer langsiktighet og vekt på læring og helhetlig tilnærming. Det er inngått forpliktende samarbeidsavtaler med varighet på tre til fem år, mellom Husbankens regionkotorer og satsingskommunene. De ulike regionene jobber på ulike måter, med utgangspunkt i egne utfordringer og behovene i deltakerkommunene.

Kommunene har ansvaret for å gjennomføre en helhetlig, lokalt tilpasset boligpolitikk, mens Husbankens rolle er å legge til rette for at kommunene har mulighet og kompetanse til å ivareta sitt ansvar på best mulig måte. Felles  for alle de regionale programmene er forebygging og bekjempelse av fattigdom og bostedsløshet ved å øke den boligsosiale aktiviteten og kompetansen i kommunene.

Det stilles tre hovedspørsmål:

 • Hva har vært innretningen på Husbankens kommunesatsing?
 • Hva er resultatene?
 • Hvordan vurderes satsingen når det gjelder addisjonalitet og bæredyktighet?
  Forside rapport evaluering av Husbankens kommunesatsing

  Evaluering av Husbankens kommunesatsing

  Arne Backer Grønningsæter, Lars-Erik Becken,
  Vidar Bakkeli, Synne Klingenberg og Anne Hege Strand
  Fafo-rapport 2014:51