Boligkarrierer. En studie av innvandreres reiser i boligmarkedet

Masteroppgave om innvandreres boligkarriere, boligbehov og –preferanser, hindringer og muligheter i boligmarkedet samt betydningen bolig har for integrering.

Utgangspunktet for oppgaven er å se nærmere på hva som påvirker innvandreres boligkarriere. Gjennom intervju med ti innvandrere bosatt i Trondheim tegnes et bilde av boligens betydning for innvandrere i et lengre tidsperspektiv, og hvordan dette påvirker integrering og samfunnsdeltakelse.

I oppgaven tas det utgangspunkt i Bourdieus teori om ulike kapitaltyper og hvordan disse virker inn på innvandrernes preferanser og muligheter i boligmarkedet. Oppgaven viser at kapitaltypene økonomisk-, sosial-, kulturell- og symbolsk kapital alle har betydning for innvandreres anskaffelse av, og trivsel i, et boforhold. Bolig og boforhold er også avgjørende for hvordan innvandrere tilegner seg de ulike typene kapital.

Økonomisk kapital er naturlig nok grunnleggende for innvandreres boligkarriere, og av stor betydning for nye flyttemuligheter. Kulturell kapital er viktig for preferanser rundt bolig og bosted. Sosial kapital kan være viktig for å få informasjon og kunnskap om boliger, boligmarked og strategier for å skaffe en bolig, samt sosiale forbindelser i nabolaget. Boligen kan gjennom sine symbolske egenskaper gi annerkjennelse og status i ulike sammenhenger.

Boligen er gjennom dette en kilde til ulike kapitaltyper, samtidig som en vellykket boligkarriere forutsetter tilgang til kapitaltypene. I oppgaven pekes det også på at bolig er viktig for samfunnsdeltakelse, integrering og tilhørighet til samfunnet gjennom tilknytning i nabolag og bosted.

 

Forside av rapporten: Boligkarrierer - en studie av innvandreres reiser i boligmarkedet

Boligkarrierer

En studie av innvandreres reiser i boligmarkedet

Maria Kenza Hlimi
Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse
Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap
NTNU, høsten 2014