NOVA: Boforhold blant barnefamilier med lav inntekt

Notat med to deler: En gjennomgang av norsk og internasjonal litteratur og en studie om barnefamilier med vedvarende lav inntekt, utarbeidet av Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (2012).

Dette er en oppdatert utgave av notatet "Boforhold blant lavinntektsfamilier" og utredningen "Barn i familjer med låga inkomster och deras boendeförhållanden" som opprinnelig ble skrevet på oppdrag fra Husbanken i forbindelse med Boligutvalgets utredning NOU 2011:15 Rom for alle.  
 
I del I presenteres og diskuteres foreliggende studier som har relevans for temaet barn i lavinntektsfamilier og bolig, primært i Norge, men også internasjonal forskning. Her belyses følgende spørsmål:

  • Hvor mange befinner seg i lavinntektsgruppen i Norge, og hvilke grupper har særlig høy risiko for lavinntekt?
  • Hvilken sammenheng er det mellom lav inntekt og boforhold?
  • Hvordan opplever barn selv det er å ha dårlige boforhold?

Notatets del II er en empirisk undersøkelse om boforholdene blant barn i familier med lav inntekt. Fokuset rettes spesielt mot familier med vedvarende lav inntekt og vedvarende dårlige boforhold. Analysene er basert på data fra undersøkelsen Barns levekår som NOVA gjennomførte i perioden 2000–2009.
(Kilde: notatet)
 

 Trykt utgave i biblioteket.