Behov for kommunalt disponerte utleieboliger

Rambøll har fått i oppdrag å definere behov for kommunale boliger, ut fra sentrale og tilgjengelige statistikkstørrelser.

Utredningen presenterer en modell for å skaffe en oversikt over behovet for kommunalt disponerte utleieboliger. Behovskartleggingen kan brukes som grunnlag for tildeling av tilskudd, men også gi kunnskap om tilbudet av utleieboliger til vanskeligstilte i kommunene og hvor godt behovet er dekket. 

I tråd med utlysningen fra Husbanken, var formålet med prosjektet å:

  1. foreslå en velegnet metode for å kunne anslå hvilket behov hver enkelt kommune har for kommunalt disponerte utleieboliger til vanskeligstilte, både på kort og lang sikt, som er sammenlignbart mellom kommuner og som kan summeres til nasjonale tall
  2. gi et samlet anslag på behovet for kommunalt disponerte utleieboliger i alle kommuner i 2016

En klar begrensning i oppdraget var at prosjektet måtte ta utgangspunkt i allerede eksisterende informasjon og statistikk. Det er blant annet informasjon fra Husbankens dialog med kommunene, SSB/KOSTRA, kommunene selv og andre tilgjengelige kilder.

Oppdraget ble gjennomført for Husbanken i tett samarbeid med Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Oppdraget ble gjennomført i perioden oktober-desember 2017.

Forside av rapporten: Behov for kommunalt disponerte utleieboliger

Behov for kommunalt disponerte utleieboliger

Rambøll, 2016