Sosial boligpolitikk i Norge

Kartlegging av offentlig ressursbruk innen den sosiale boligpolitikken. Rapport utarbeidet av NIBR (2011).

I denne utredningen, som NIBR har gjort på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet, kartlegges ressursbruken i stat og kommune til ulike ordninger innen den sosiale boligpolitikken. Det offentlige finansierer flere forskjellige tiltak som har som målsetting å bidra til at vanskeligstilte får tilgang til bolig og muligheter for å opprettholde bosituasjonen. Fokus er først og fremst på bolig, økonomisk støtte til personer og husstander og oppfølgingstjenester for å bli boende.

Kartleggingen baserer seg på ulike dokumentanalyser, analyser av foreliggende registerdata og survey til landets kommuner ved rådmannen.