Samhandlingsarena for boligpolitiske utfordringer i Tromsø kommune

Prosjektrapport om forbedring av den kommunale boligpolitiske samhandlingen, utarbeidet av Tromsø kommune (2011).

Utgangspunktet for prosjektet var gjeldende boligsosiale handlingsplan fra 2002/2003 som var å betrakte som en god og inngående situasjonsanalyse. Et sterkere fokus på tiltaksdelen var imidlertid ønsket i den nye planen.

Boligpolitisk arbeid krever sterk grad av tverrfaglig samhandling. Den nye visjonen var at "vanskeligstilte skal kunne skaffe og beholde egen egnet bolig", og målsetningene var som følger:

  • Tromsø kommune skal disponere tilstrekkelig antall boliger med et husleienivå som er avstemt i forhold til målgruppen.
  • Kompetanseheving/-utvikling for ansatte innen det boligfaglige området.
  • Bidra til at det totale virkemiddelapparatet fungerer i henhold til kommunens
    målsettinger.

I praksis betydde denne forenklingen at arbeidsoppgavene ble innskrenket fra ”boligpolitiske utfordringer” til ”boligsosiale utfordringer”. Særlig ble det mindre fokus på fagfeltene miljø og energi samt ”boligutviklingen i Tromsø kommune” enn beskrevet i prosjektbeskrivelsen. Disse fagfeltene ble imidlertid ikke glemt men senere ivaretatt i ”Partnerskapsavtale mellom Tromsø kommune og Husbanken for perioden 2010-2014”. (Kilde: rapporten)

Se også Boligsosial handlingsplan 2009-2014 på Tromsø kommunes hjemmesider.