NIBR/Fafo: Møte mellom internasjonalt arbeidsmarked og nasjonalt boligmarked

Hvordan er det norske boligmarkedet tilpasset økt arbeidsinnvandring? Samarbeidsrapport fra NIBR/Fafo (2012).

I rapporten drøftes føringer fra betingelser i arbeidsmarkedet og boligmarkedet for denne nye gruppen innvandrere. Erfaringer fra aktører i boligmarkedet viser at vilkårene i leiemarkedet i liten grad er tilpasset fri arbeidsmobilitet innen EØS-området. Vanskeligstilte oppsøker aktører de har tillit til, som egne organisasjoner og den katolske kirken for hjelp.

I dette forprosjektet har forfatterne sett nærmere på to hovedspørsmål:
- Hva betinger boforholdene blant arbeidsinnvandrere fra Øst-Europa?
- Hva vet vi om boforholdene til østeuropeiske arbeidsinnvandrere?


Trykt utgave i biblioteket