Fra boligsosialt kompetansetilskudd til Husbankens kommuneprogram - Systematisering av kunnskap og læring

Rambøll Management Consulting (Rambøll) og mcs:consult presenterer sluttrapporten for prosjektet «Boligsosialt kompetansetilskudd - systematisering av kunnskap og læring».

Oppdraget har hatt en todelt tematikk.

  1. Den første delen handler om å gjennomføre en systematisering og analyse av kunnskap og erfaringer fra program, prosjekter og tiltak som har mottatt boligsosialt kompetansetilskudd.
  2. Den andre delen handler om å bidra til en systematisk kunnskapsutvikling og læring i Husbanken. Etter at tilskuddsordningen ble kraftig redusert ved inngangen til 2016, ble denne delen av oppdraget i stedet koblet opp mot Husbankens arbeid med kommunesatsingen.

Oppdraget har rettet søkelyset mot mange viktige temaer og problemstillinger som har stor relevans for det videre arbeidet med å utvikle organisasjonen, ikke minst knyttet til operasjonaliseringen av Husbankens langsiktige strategi og kompetansestrategi. Videre vil oppdraget har stor betydning for det videre arbeidet med Husbankens kommuneprogram og utviklingen av en mer kunnskapsbasert praksis.

Kunnskapen fra oppdraget vil også kunne ha stor nytteverdi for andre offentlige organisasjoner da de utfordringene Husbanken har når det gjelder å utvikle delings- og læringskultur og en mer kunnskapsbasert praksis nok ikke er unikt for Husbanken.

 

Forside rapporten: Fra boligsosialt kompetansetilskudd til Husbankens kommuneprogram

Fra boligsosialt kompetansetilskudd til Husbankens kommuneprogram -
Systematisering av kunnskap og læring

Hege Hellvik (Rambøll), Marit C. Synnevåg (mcs:consult) og Kjersti Ryen Strømnes (Rambøll).
Rambøll og mcs:consult, november 2016