Evaluering av tilskudd til etablering og tilpasning av bolig

Evalueringsrapport fra Asplan Viak og Agenda Kaupang på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet (2011).

Boligtilskuddet til etablering og tilpasning er den delen av tilskuddet som videretildeles til kommunene. Kommunal- og regionaldepartementet har formulert tre hovedproblemstiller for denne evalueringen:
a) Er tilskuddsordningen tilstrekkelig godt utformet?
b) Er tilskuddsforvaltningen ivaretatt på en god måte?
c) Hvilke effekter gir tilskuddet?

Som informasjonsgrunnlag for evalueringen er det blitt gjennomført analyser av Husbankens statistikk for boligtilskudd til etablering og tilpasning. Videre er det gjennomført dokumentanalyse av styrende dokumenter for ordningen. Det er gjennomført en elektronisk spørreundersøkelse til kommunene, både de som tilbyr ordningen og de som ikke gjør det. Til slutt er det gjennomført dybdeintervju med saksbehandlere og ledere på Husbankens seks regionkontor, og med om lag 30 kommuner som forvalter ordningen (hovedvekt på de større kommunene). (Kilde: rapporten)