Bygningsmeldingen: Gode bygg for eit betre samfunn

Meld. St. 28 (2011-2012), tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet 15. juni 2012.

Dette er den første meldingen om bygningspolitikk lagt fram for Stortinget. Regjeringen ønsker med denne meldingen å:

  • gi en kortfattet oversikt over byggsektoren
  • redegjøre for noen hovedutfordringer knyttet til bygging, bruk og drift av bygg for framtida
  • drøfte virkemidler som sikrer bedre kompetanse, utvikling og innovasjon
  • drøfte virkemidler som støtter opp under god arkitektur og bærekraftige kvaliteter
  • drøfte virkemidler som fører til mer energieffektive bygg
  • drøfte virkemidler for å gjøre byggesaksprosessen enklere og mer effektiv
  • drøfte virkemidler som gjør at det offentlige i større grad kan være en pådriver for positive endringer i byggenæringen

Temaer i meldingen som særlig berører Husbanken: