Bostedsløse i Norge 2016 - en kartlegging

By- og regionforskningsinstituttet NIBR presenterer i denne rapporten en landsomfattende kartlegging av bostedsløse i Norge 2016. Studiene gir et tverrsnitt av antall og profil på populasjonen av bostedsløse i uke 46 i 2016. Studien inngår en tidsserie og er den sjette kartleggingen av bostedsløse.

Som bostedsløs regnes personer som ikke disponerer egen eid eller leid bolig og er henvist til tilfeldige og midlertidige botilbud, bor midlertidig hos venner, kjente eller slektninger, er i institusjon eller under kriminalomsorgen og skal utskrives/løslates innen to måneder uten å ha egen bolig, samt personer som sover ute/ikke har et sted å sove. Personer som bor varig hos nære pårørende eller i framleid bolig regnes ikke som bostedsløse.

Det absolutt viktigste funnet i kartleggingen i 2016 er en stor reduksjon i antall bostedsløse. Nedgangen har kommet i alle typer kommuner; storbyene, mellomstore byer, mindre kommuner og små kommuner. Antall bostedsløse i Norge i uke 48 i 2016 omfatter 3.909 personer. Det tilsvarer 0,75 bostedsløse per 1000 innbyggere. Personer som oppholder seg midlertidig i Norge, og er bostedsløse, er ikke inkludert i dette tallet. Ved den forrige kartleggingen, uke 48 i 2012, var tallet på bostedsløse 6.259, tilsvarende 1,26 per 1000 innbyggere.

Forside rapporten: Bostedsløse i Norge 2016 - en kartlegging

Bostedsløse i Norge 2016 - en kartlegging

Forfatter Evelyn Dyb og Stian Lid
NIBR-rapport 2017:13
Mai 2017