BOSOS - sosiologisk forskning om bolig og nærmiljø

Hvordan opplever folk sin egen situasjon, og hvilke konsekvenser får dette for utvikling av nærmiljø og naboskap? Kompetansetilskuddsrapport fra NTNU Samfunnsforskning (2010).

Denne rapporten er resultat av prosjektet BOSOS: Et sosiologisk prosjekt om bomiljø, utarbeidet av NTNU Samfunnsforskning på oppdrag fra Husbanken.

Følgende spørsmål er her forsøkt besvart fra et "beboerperspektiv":

  • Hvilke sosiale og fysiske aspekter ved eget bomiljø (utenfor egen bolig) har stor innvirkning på opplevelsen av det å bo? Hvordan skjer dette?
  • Hva slags ressurser i nærmiljøet har sosial betydning (det vil si når det gjelder tilhørighet, identifisering, sosiale nettverk, etc)? Hvordan oppstår slik betydning?
  • På hvilke måter gjenspeiler opplevd sosial betydning (de to punktene foran) de planlagte egenskapene ved nybygde områder (som gjenspeilet i planer, prosjektbeskrivelser og prospekter)? Hvordan og hvorfor oppstår eventuelle sprik mellom intensjoner og faktiske opplevelser?