Rapporter

Husbanken bestiller eksterne rapporter innen forskning og utredning av utvalgte boligspørsmål. Rapportene kan være resultater av boligforskning, boligsosialt utviklingsarbeid eller masteroppgaver. Hensikten er å bidra til å fremskaffe et bredt kunnskapsgrunnlag for politikkutforming, kunnskapsutvikling og læring på det boligpolitiske området.

De utlyste FoU-oppdragene blir offentliggjort på Doffin og kunngjort via Mercell.

På denne siden finner du aktuell forskning og annen litteratur.

 1. Boligbygging med sosial profil. Muligheter og begrensninger i den kommunale utbyggingspolitikken

  Muligheter og begrensninger i den kommunale utbyggingspolitikken. Notat utarbeidet av NIBR (2012).

  • Barlindhaug, Rolf
  • Norsk institutt for by- og regionforskning ved Rolf Barlindhaug, Arne Holm, Fredrik Holth, Berit Nordahl
  • Oslo
  • 2012
  • nob
 2. Avklaringskurs som tilbakeføringstiltak fra fengsel

  Denne veilederen er et resultat av et samarbeidsprosjekt mellom Sem fengsel, NAV og arbeidsmarkedsbedriften Velle Utvikling om å gi de innsatte tilbud om avklaringskurs mens de fortsatt sitter i fengsel.

  • Kriminalomsorgen Region sør
  • Sem
  • 2012
  • nob
 3. Møte mellom internasjonalt arbeidsmarked og nasjonalt boligmarked

  Hvordan er det norske boligmarkedet tilpasset økt arbeidsinnvandring? Samarbeidsrapport fra NIBR/Fafo (2012).

  • Søholt, Susanne
  • Norsk institutt for by- og regionforskning
  • Oslo
  • 2012
  • nob
 4. Prosjekt "Bo for livet" i Kirkens sosialtjeneste 2008-2012

  I november 2008 skrev Kirkens Sosialtjeneste under på en nasjonal samarbeidsavtale med Husbanken (2008-2011) om at organisasjonen skulle arbeide sammen med kommunene for etablering og oppfølging i varige boliger for vanskeligstilte. Kirkens Sosialtjeneste skulle ved sine tiltak arbeide med metode og modellutvikling og kompetanseheving i forhold til frivillighet og brukermedvirkning. For å utføre dette arbeidet søkte organisasjonen om midler til prosjekt ”Bo for livet”. Rapporten ser på resultater, måloppnåelse, effekt av prosjektet og anbefalinger.

  • Heggset, Kathrine Tveit
  • Kirkens sosialtjeneste
  • [Oslo]
  • 2012
  • nob
 5. Boforhold blant lavinntektsfamilier

  I del I presenteres og diskuteres foreliggende studier som har relevans for temaet barn i lavinntektsfamilier og bolig, primært i Norge, men også internasjonal forskning. Notatets del II er en empirisk undersøkelse om boforholdene blant barn i familier med lav inntekt. Fokuset rettes spesielt mot familier med vedvarende lav inntekt og vedvarende dårlige boforhold.

  • Turner, Lena Magnusson
  • NOVA
  • Oslo
  • 2011
  • mul