Husbankens Prosjektutviklingsmodell

Husbanken har fått utarbeidet et prosjektutviklingsverktøy som bidrar til å redusere risiko og kvalitetssikre utviklingsarbeidet. Roald A. Johansen fra Institutt for Organisasjonsutvikling har utviklet modellen ved navnet HPM - Husbankens Prosjektutviklingsmodell.

Modellen er basert på erfaringer med utviklingsprosesser. Modell med tilhørende kurs gir en innføring i bruk og presenterer praktiske verktøy for arbeidet, som skal bidra til å sikre suksess.

Utfordringer i arbeidet
Utvikling og endring innebærer en rekke utfordringer for partene, herunder hvordan få til:
• samhandling og koordinering mellom de forskjellige aktører i området
• felles aksept for mål og prioritering
• felles oppfatning av roller og ansvar i utviklingsprosessen
• mer bevisst holdning til når prosjekt som arbeidsform kan benyttes

Mål for HPM
• etablere et felles begrepsapparat for planlegging og gjennomføring av prosjekter
• etablere felles standarder for prosjektmandat, prosjektplan, referater, rapportering osv.
• etablere en felles kunnskapsplattform hos ledere som initierer prosjekter og hos medarbeidere som leder prosjekter
• bidra til samhandling i team og prosjektarbeid
• etablere en felles forståelse hos aktørene for hva som er prosjekter og hva som er ordinære arbeidsoppgaver som også innebærer ulike former for samarbeid

Innhold:
HPM er en fleksibel modell, tilpasset forskjellige målgrupper og utviklingstrinn. De viktigste tilbudene omfatter:
1. Basiskurs rettet mot prosjektledere, prosjektansvarlige og sentrale prosjektmedarbeidere
2. Lederseminarer rettet mot avdelingsdirektører, etatsledere og andre linjeledere
3. Oppfølging og veiledning underveis i prosjektutviklingen
4. Praktiske verktøy

Sentrale tema i HPM er:
Program- og prosjektorganisering
Prosjektledelse
Fasedelt prosjektutvikling
Målstruktur- og formulering
Risikohåndtering
Ansvar og rolleavklaring
Ressursplanlegging og økonomiavklaring
Fremdrift, milepæler og rapportering
Prosjektplanlegging, gjennomføring og gevinstrealisering

1. Basiskurs
Områdeløftarbeid stiller spesielle krav til lederskap. Bydeler og kommuner må styre satsingen for å sikre at den blir gjennomført på en effektiv og målrettet måte. Basiskurset retter seg mot programledere, programmedarbeidere, prosjektansvarlige, prosjektledere og prosjektmedarbeidere. Kurset gjennomføres med forelesninger, gruppeoppgaver og plenumsdiskusjoner. Formålet er å gi en innføring i teorien og bruk av de praktiske verktøyene i modellen. For å sikre et best mulig utbytte benyttes det reelle case som utgangspunkt for gruppearbeidet.

2. Lederseminarer
For å få til en effektiv og forutsigbar gjennomføring er det viktig at både programledere og –ansvarlige, i tillegg til prosjektledere og samarbeidspartnere, har en felles begrepsbruk og forståelse av samarbeidet. Det er derfor utviklet et tilbud med et halvdagsseminar for ledernivået knyttet til utviklingsarbeidet.
Tema her er innføring i HPM, i tilknytning til lederutfordringer og strategisk ledelse av utviklingsarbeidet.

3. Oppfølging og veiledning underveis i prosjektutviklingen
Husbanken har også inngått en avtale med konsulentene som har utviklet modellen og leder kurset. Denne kan utnyttes av andre offentlige aktører, programlederne selv kan inngå avtaler om kjøp av rådgivning med konsulentene.
Formålet med rådgivingen har vært å bidra til at programorganisasjonen tar i bruk HPM-metodikken på en god og effektiv måte. Vinklingen på rådgivningen er blitt tilpasset programlederens og bydelens spesifikke behov.
Bistanden har vært innrettet mot programleder med henblikk på:
• utførelsen av ledelsesfunksjonen
• porteføljestyring i arbeidet
• utforming og oppfølging av utvalgte enkeltprosjekter

4. Praktiske verktøy
En vesentlig prinsipp for effektiv ledelse er at ledere er tydelige i sin bestilling av oppdraget. Ved prosjektgjennomføring er ledelsens oppgave å følge opp og ta beslutninger på grunnlag av rapportering fra prosjektleder.
Godt planlagte enkeltprosjekter kjennetegnes ved avklarte roller og ansvar, klare mål og milepæler og jevnlige statusrapporter til overordnet ledelse eller styringsgruppen som grunnlag for beslutninger.
HPM er basert på prinsippet om fasedelt prosjektutvikling, der det utarbeides planer for hver fase. Det gir styring og kontroll for alle parter.

Kommentarer

Navn:
E-post:
Kommentar:
Kommentaren din må godkjennes før den blir synlig på websiden.