Overordnet planlegging

Utviklingsarbeidet i områdeløft omfatter et bredt spekter av fysiske, miljømessige, sosiale, og kulturelle forhold. Det er derfor behov for til dels omfattende kartlegginger og analyser innenfor mange tema på ulike nivå som grunnlag for utviklingsarbeidet. Sosiokulturelle stedsanalyser er et viktige kunnskapsunderlag i denne sammenheng.

Langsiktigheten i områdeløftarbeidet forutsetter etablering av robuste organisasjonsstrukturer i bydelen og lokalmiljøet, og gjennomføring av mange og relativt omfattende lokale enkeltprosjekter og tiltak. Flere prosjekter forutsetter imidlertid enda mer langsiktige og helhetlige grep og utviklingsprosesser. 

Sosiokulturelle stedsanalyser
Fysisk planlegging og utvikling av et sted berører sosiale grupper ulikt. Det er derfor viktig å kartlegge og analysere beboernes opplevelser, erfaringer, og ønsker for stedet, som premiss for utviklingsarbeidet. En reell analyse kan bidra til å skaffe et bredere kunnskapsgrunnlag, avvikle myter og utfordre etablerte fordommer.

Utviklingsstrategier
Noen prosjekter eller områder vil peke seg ut som særlig betydningsfulle i forhold til utvikling av innsatsområdet, og området sett i ett større byutviklingsperspektiv. Disse prosjektene vil normalt ha et innhold og en kompleksitet, som forutsetter samarbeid og involvering av et mangfold av lokale og sentrale aktører over mange år. Slike innsatsområder kan eksempelvis være knyttet til større geografiske områder eller særlige viktige nærmiljøfunksjoner. Arbeid med slike tema krever ofte helhetlig plan- og utviklingsstategier gjerne i form av område- og planprogrammer.