Feltstudier

Husbanken har arrangert studiereiser for deltakerne i områdeløft i Groruddalsatsingen. Hensikten har vært å oppnå felles læring, referanser og erfaringsutveksling på tvers. Reisene har gått til København og Gøteborg hvor har man i flere år drevet utviklingsarbeid som har store likhetstrekk med Groruddalens områdeløft.

Studiereisene har vært spesielt tilrettelagt for prosjektgruppene i bydelene og deres samarbeidspartnere. Reisene er dokumentert med fyldige oppsummeringsrapporter som vi håper vil være til nytte og inspirasjon for andre.

Kvarterløft i Københavnområdet
Studiereisen til Københavnområdet hadde fokus på gode møteplasser, brukermedvirkning, ledelseskapasitet, samt forvaltning av offentlige og felles utearealer.

Programmet var todelt
Dag én besøkte gruppen København, der det ble orientert om kvarterløft som arbeidsmetode, og arbeidet i de pågående kvarterløftområdene i byen. På tross av at kvarterløftene i København er lokalisert i bykjernen, hadde utfordringene og arbeidsmetodene stor relevans til det pågående arbeidet i Groruddalen.

Dag to ble Brøndby Strand syd for København besøkt. Kvarterløftprojektet her har foregått i perioden 2001 til 2007, og omfatter et område fra 60-/70-tallet som består av både blokkbebyggelse, høyhus og eneboliger. Drabantbyen har mange av de samme utfordringene som en finner i Groruddalen.

Programmet og oppsummering fra samtlige innlegg presenteres i vedlagte dokumenter:

Lokalt utviklingsarbeid i Gøteborg
På studieturen til Gøteborg fikk deltakerne i Groruddalssatsingen innsikt i hvordan målet om sosial holdbarhet og integrering gjenspeiles i byens strategiske byutvikling.

Ulike involverter aktører og institusjoner orienterte om utviklingsarbeidet i bydelen Hammarkullen, og hvordan  ulike partene understøttet hverandre gjensidig i dette arbeidet.

I Gårdsten presenterte sentrale personer i Gårdstenbostäder ulike aspekter av satsingen, fra boligfornyelse, sysselsetting, fritidsaktiviteter og integrering. Der er det jobbet systematisk med fysisk fornyelse og sosial utvikling siden tidlig på 90- tallet. Mobilisering, helhet og tverrfaglig samarbeid har stått sentralt.