Evalueringer

Evalueringer gjennomføres på ulike måter. Husbankens satsing med områdeløft i Groruddalen følgeevalueres. Målsettingen med følgeevalueringen er å få fram kunnskaper for å kunne påvirke kvaliteten på det arbeidet som gjennomføres, og skape læring underveis i programperioden. Dette er vesentlig både for prosjektorganisasjonene i bydelene, Husbanken, og samarbeidspartnere i arbeidet.

Følgeevaluering av Husbankens satsing med områdeløft i Groruddalen i perioden 2007-2010 Husbanken inngikk i november 2007 avtale med Econ Pöyry AS om følgeevaluering av ovennevnte områdeløft. Evalueringen skulle omfatte grunnlagsmaterialet for satsingen, organisering, prosesser og arbeidsmåter, samt resultater som ble oppnådd. Ettersom områdesatsinger forutsetter en helhetlig tilnærming, ble det krevd at samarbeidsforholdene mellom de ulike aktørene i satsingen skulle vurderes og svakheter påpekes.

Det er blitt utarbeidet årlige statusrapporter fra følgeevalueringen. Forslag til justering av kurs og nye tiltak er forsøkt innarbeidet i områdesatsingen. Hele evalueringen er oppsummert i en sluttrapport som påviser resultater, hva som har fungert, og hva som har vært vanskelig å få til. Det skal videre gis forslag til eventuell videreføring og oppfølging av arbeidet innenfor ordinær drift i bydelene slik at resultatene fra områdesatsingen kan bli varige.

Evaluering av Husbankens innsats i Groruddalssatsingen
Agenda Kaupang har, i samarbeid med selskapet Asplan Viak, utført en evaluering av Husbankens satsing på levekårsarbeid i Groruddalen. Evalueringen har lagt vekt på å beskrive hva som hittil er gjennomført i satsingen, hvilke effekter dette har hatt og hvorvidt effektene er i samsvar med målene.

Evalueringen har tatt for seg perioden fra 2007 til 2009, dels også 2010. Husbanken har bidratt økonomisk med 147 millioner kroner de tre første årene av Grorudalssatsingen, primært rettet mot prosjekter som går direkte på bolig-, by- og stedsutvikling. Tre strategier har hatt hovedprioritet: bomiljøtilskudd, tilskudd til å opparbeide attraktive møteplasser og særskilt innsats i fire geografiske områder med såkalte Områdeløft som metodikk.