Kontora sine oppgåver og ansvar

Nasjonale kontor:

Administrerande direktør
Administrerande direktør held til i Drammen. Kontaktinformasjon

Styring og utvikling

Kontoret har ansvar for overordna styring og rapportering i Husbanken, samt kontakt med departementa. Dei har og ansvar for strategisk digital utvikling. Kontaktinformasjon

 

Kontroll

Kontoret er Husbankens uavhengige kontrolleining. De skal sjå til at Husbanken følgjer gode rutinar, og at det er kvalitet i saksbehandlinga. Kontaktinformasjon

 

Økonomi og fellestenester

Kontoret held til i Bodø og har ansvar for alle administrative fellesfunksjoner for heile Husbanken. Det vil seie budsjett, dokumentforvaltning og personalreglement. Kontaktinformasjon

 

Kommunikasjon

Kontoret har ansvar for heilskapen i Husbankens kommunikasjonsarbeid både internt og eksternt. Dei skal blant anna svara på førespurnader frå media og sjå til at Husbanken er kjent som ein bustadsosial velferdsetat. Kontaktinformasjon

 

Lån og tilskot

Kontoret har ansvar for alle dei økonomiske verkemidla som Husbanken forvaltar. Det vil seie at kontoret skal forvalta og utvikle grunnlån, startlån, dei ulike tilskota og bustønad. Kontaktinformasjon

 

Kommune og marknad

Kontoret har ansvar for å styre og utvikle heilskapen i Husbankens tenester til kommunane, samarbeidspartnarane og marknadsaktørane. Regionkontoras arbeid med Bustad for velferd, kommuneprogrammet og universell utforming er tre sentrale ansvarsområde. Kontaktinformasjon

 

Digitalisering

Kontoret har ansvar for all utvikling og drift av digitale verktøy og tenester i Husbanken. Eit av måla er at det skal vere enkelt for folk å søkje på Husbankens ulike økonomiske ordningar. Kontaktinformasjon

 

Kunnskap

Kontoret har ansvar for å utvikle Husbanken til å oppnå ei nasjonal kunnskapsrolle innanfor sosial bustadpolitikk. Kontaktinformasjon

 

 

Regionkontora

Nærleik til og kunnskap om kommunane og dei lokale utfordringane er ein føresetnad for at Husbanken skal kunne bidra til gode resultat. Derfor har regionkontora ei sentral rolle i Husbanken. Alle regionkontora arbeider med alle Husbankens arbeidsområde. Kvart regionkontor blir leia av ein regiondirektør.

 

Husbanken nord, Hammerfest omfattar Finnmark, Nord-Troms og Tromsø, og er lokalisert i Hammerfest. Kontaktinformasjon

 

Husbanken nord, Bodø omfattar Nordland, Sør-Troms og Svalbard, og er lokalisert i Bodø. Kontaktinformasjon

 

Husbanken Midt-Noreg omfattar fylka Trøndelag og Møre- og Romsdal, og er lokalisert i Trondheim. Kontaktinformasjon

 

Husbanken vest omfattar fylka Sogn- og Fjordane, Hordaland og Rogaland, og er lokalisert i Bergen. Kontaktinformasjon

 

Husbanken sør omfattar fylka Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Buskerud og Vestfold, og er lokalisert med eit kontor i Arendal med ansvar for Agderfylka og eit kontor i Drammen med ansvar for dei øvrige fylka i regionen. Kontaktinformasjon

 

Husbanken øst omfattar fylka Østfold, Akershus, Oslo, Oppland og Hedmark, og er lokalisert i Oslo. Kontaktinformasjon