Føringer for bruk av Husbankens låneramme

Kommunal- og moderniseringsdepartementet legger føringer for Husbankens utlånsvirksomhet i årlige tildelingsbrev. Utlånsmidlene fordeles mellom de tre låneordningene startlån, grunnlån og lån til private barnehager.

Lånerammen for 2019 er 16 milliarder kroner. Husbanklån skal supplere, og ikke konkurrere med det private kredittmarkedet.
 
For 2019 gjelder følgende føringer for Husbankens utlån:
  • Startlån har førsteprioritet. Innenfor startlån skal barnefamilier prioriteres.
  • Innenfor grunnlånet prioriteres lån til utleieboliger til vanskeligstilte og pilot- og forbildeprosjekter.
  • Husbanken skal generelt gi lån til finansiering av nøkterne boliger. Dette kravet gjelder likevel ikke for pilot- og forbildeprosjekter.
  • Husbanken skal henvise kommuner til andre kredittinstitusjoner hvis de søker om lån til barnehager, omsorgsboliger eller sykehjemsplasser.
  • Husbanken skal gi avslag på søknader når det ikke er mer midler igjen av lånerammen.

Kilde: Tildelingsbrev fra KMD 2019 - Husbanken (s. 14)