Kva kan vi tilby?

Husbanken kan tilby konkurransedyktige vilkår, ein fleksibel arbeidsplass og eit godt og inkluderande arbeidsmiljø.

Ein fleksibel arbeidsplass

I Husbanken ønsker vi at våre tilsette skal ha ein god balanse mellom arbeid og fritid, og at arbeidsdagen skal tilpassast den enkelte sin livsfase. Vi tilbyr fleksitid, moglegheiter for å avspasere, sommartid og moglegheita for å kunne jobbe heimefrå ved behov. Tilsette som har behov for mobiltelefon i arbeidet får tilgang til dette.

Sentral plassering og hyggelege lokalar

Alle våre kontor har sentral plassering nær offentleg kommunikasjon. Vi har hyggelege lokale med kantineordningar. 

Godt arbeidsmiljø

Vi har eit sosialt, godt og inkluderande arbeidsmiljø i Husbanken, noko som gjer at mange har lang fartstid hos oss. Det gode miljøet vert skapt mellom anna gjennom fagleg samarbeid, inkludering, faste avdelingsmøter for alle avdelingar/kontor og sosiale tiltak.

Vi gjennomfører jamleg arbeidsmiljøundersøkingar. Resultata vert fulgt opp lokalt og med rapportering til toppleiinga, arbeidsmiljøutvalet og møter mellom leiinga og dei tillitsvalde.

Konkurransedyktige vilkår

Husbanken skal i størst mogleg utstrekning ha konkurransedyktig løn. Vi ønsker å ha eit lønsnivå som sikrar at vi rekrutterer og beheld tilsette med kompetanse som er i samsvar med Husbankens oppgåver og ansvar, og som gjer Husbankens drift og utvikling mogleg. Lønsnivået skal reflektere den tilsette sine oppgåver, ansvar og kompetanse.

Gjennom medlemskap i Statens pensjonskasse får våre tilsette tilgang til ein av marknaden si beste pensjonsordningar. Her kan ein òg få gunstige lånetilbod.

Mangfald og inkludering

Husbanken ser på mangfald som ein styrke, og oppfordrar derfor alle kvalifiserte kandidatar til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Det er òg eit personalpolitisk mål å oppnå ei balansert alders- og kjønnssamansetning. Det vil bli tilrettelagt for søkarar med nedsett funksjonsevne. Husbanken deltek i regjeringas inkluderingsdugnad.

Bedriftshelseteneste

Husbankens kontor står fritt til å velje den type og omfang dei vil ha på bedriftshelsetenesta si. Nokre kontor tilbyr massasje hos innleidd massør/fysioterapeut til redusert pris, andre har tilgang til massasjestol. Nokre kontor gjev delvis dekning av månadsavgift på treningsinstitutt og nokre har eige trimrom på arbeidsplassen.