Ein attraktiv arbeidsplass

Hos oss møter du faglege utfordringar, profesjonelle kundar og samarbeidspartnarar, god opplæring og moglegheit for kompetanseutvikling.

Faglege føringar

I Husbanken kan du bidra til at vanskelegstilte på bustadmarknaden kan etablere seg og verte buande i ein egna bustad. Du kan vere med å påverke kvaliteten på fråmtidige bustadar når deg gjeld krav til universell utforming. I tillegg til dei økonomiske verkemidla, er samarbeid, rettleiing og kompetansehevande tiltak viktige verkemiddel. Vi legg til rette for, og samarbeider med kommunar, andre offentlege instansar, interesseorganisasjonar, forskingsmiljø og aktørar innanfor byggjebransjen.

Kundar og samarbeidspartnarar

Kundane våre er hovudsakleg profesjonelle aktørar som kommunar, utbyggarar og bustadbyggelag. Våre kundar og samarbeidspartnarar har høg kompetanse. Dette stiller store krav til oss og gjer at vi har behov for dyktige leiarar og medarbeidarar.

God opplæring og moglegheit for kompetanseutvikling

Alle våre nye tilsette deltek på seminar om det å vere tilsett i Husbanken. Vi gjev våre nye tilsette grunnopplæring om Husbanken, fagleg rettleiing og moglegheit til å hospitere ved eit regionkotor eller ved eit av dei nasjonale kontora. Som tilsett i Husbanken får du utvikling både gjennom krevjande arbeidsoppgåver og kompetansetiltak.

Høgt kompetansenivå

I Husbanken har vi behov for tilsette med ulik utdanningsbakgrunn. Vi har i dag sosionomar, samfunnsvitarar, økonomar, ingeniørar, arkitektar og juristar. I tillegg har vi ei rekke medarbeidarar med bakgrunn innanfor IT, kommunikasjon, arkivfag og HR.

Samarbeid på tvers

Ein stor del av Husbankens kundekontakt skjer gjennom regionkontora, som med sin solide lokalkunnskap er ein viktig samarbeidspartnar for kommunar og byggjebransjen i sine fylker. Den regionaliserte organisasjonsstrukturen gjev ein nærleik til kundar og samarbeidspartnarar som er avgjerande for at Husbanken skal kunne bidra til gode resultat. For å oppnå erfaringsutveksling og læring på tvers i organisasjonen legg vi til rette for eit godt samarbeid mellom de ulike kontora.