To tomannsboliger som passivhus på fire år

Elever som tar byggteknikk ved Hitra VGS skal bygge to tomannsboliger som skal bygges etter passivhusstandard de kommende fire årene. Det er Hitra kommune som har bestilt husene. Målet er at passivhusbyggingen skal føre til økt kompetanse både hos kommunen, lærere, elevene og lokale bedrifter.

Prosjektet på Hitra ble igangsatt tidligere i høst med grunnarbeider og støping av betongsåle, og det er først nå at tømrerarbeidene på byggeplassen starter. Elevene har imidlertid jobbet parallelt i samme periode, og har prefabrikert hele huset seksjonsvis på skolen. –Vi skal montere et overbygg før jul og vi regner med å være i gang på på byggeplassen over nyttår, sier faglærer Arve Ludvik Kristoffersen (bildet) ved Hitra VGS. Elevene har i høst fått opplæring i bygging av passihus fra Norconsult og har deltatt på stillaskurs, og skal dermed være godt rustet til arbeidet med passivhuset.

Passivhusprosjektet på Hitra har vært planlagt lenge, og ble brukt aktivt i forbindelse med rekrutering av elever til skolen. –Vi fikk inn flere søknader enn hva vi har fått de siste tre årene, sier Kristoffersen.

Kristoffersen er også fornøyd med engasjementet fra Hitra kommune
-Vi har opplevd stor entusiasme fra både ordfører og rådmann som har vært opptatt av at vi skal få god tid til dette arbeidet, sier Kristoffersen.

Prosjektet på Hitra er en del av PAL-prosjektet – passivhus, aktiv læring som ledes av Erik Wang ved Byggopp og eies av Sør-Trøndelag fylkeskommune. Elever ved fire skoler i fylket er nå i gang med passivhusbygging.

Les mer om prosjektene i ÅfjordMelhus og på Røros

-Verdifull opplæring i å bygge passivhus
-Dette er starten på et nytt og spennende prosjekt for Hitra kommune. Slik prosjektet er planlagt inneholder det flere suksessfaktorer for kommunen: Prosjektet skaper engasjement og interesse hos bygg-elevene ved Hitra VGS, og de får verdifull opplæring i å bygge passivhus. For kommunen er det viktig at elevene blir godt skolert slik at de står langt fremme når de skal søke jobb. For det andre vil kommunen få fire nye utleieboliger sentralt plassert, og sist men ikke minst vil kommune, skole og private aktører høste erfaringer fra en ny form for samarbeid. PAL-prosjektet «tvinger» kommunen til å ta energispørsmål på alvor. Det viktigste resultatet av passivhusbygging er at energiutgiftene reduseres med ca. 25 %. Det er en svært positiv faktor for kommunens leietakere, sier rådmann Roger Antonsen i Hitra kommune.


Tommelen opp. Rådmann Roger Antonsen, rektor Per Ivar Christensen og ordfører Ole L. Haugen er sammen med elevene passivhusentusiaster på Hitra, her ved grunnsteinsnedleggelsen tidligere i høst. Grunnsteinen var laget som en «tidskapsel» bestående av bl.a. bilder av dagens elever og lærere, en CD med bilder fra tomta og det var lagt ned avisutklipp. Alt ble forseglet i en plastboks som igjen var nedfelt i et treskrin. Elever på VG2 la ned steinen og grov igjen med spade. (foto: Eigir Moberg/Husbanken)

Arkitekten: Økt kompetanse ved prosjektering av passivhus
Det er Selberg arkitekter som har tegnet boligene som opprinnelig var prosjektert etter 10, men som etter ønske fra kommunen ble omprosjektert til passivhus. –Husene har en enkel form som gjorde det enkelt å omprosjektere til passivhus, i tillegg gir det fordeler i energiberegningen at det bygges som tomannsboliger, sier sivilarkitekt Karen Romslo. Boligene har små vinduer mot nord, og fasaden med størst vindusareal er sørvendt. –Vi synes det er veldig interessant å delta i dette prosjektet, og det har også ført til at vår kompetanse ved prosjektering av passivhus har økt, sier Romslo.


Fasadetegninger av tomannsboligen på Hitra. Ill: Selberg arkitekter

Det er en kommunal tomt ved kommunesenteret Fillan som er valgt ut til prosjektet, som ligger rett ved den videregående skolen og en byggevareleverandør. Det vil komme en to tomannsboliger på tomta. Det første kullet som består av seks elever og bygger en halvpart som skal være ferdig høsten 2014, så tar neste kull for seg den andre boenheten, så etter to år er en tomannsbolig ferdig. Tredje og fjerde kull bygger på den andre tomannsboligen.

Økt rekruttering og mer meningsfylt opplæring
PAL - prosjektet (PAL – passivhus, aktiv læring) går ut på at elever ved videregående skoler, 2-årselever på byggteknikk, skal lære i teori og praksis å bygge en bolig med passivhusstandard. Kommunene Åfjord, Røros, Melhus og Hitra deltar i prosjektet der kommunen stiller tomt til disposisjon, og står som eier av boligene. Det er ulike måter å organisere prosjektet på. På Hitra er det EH-bygg som står ansvarlig for prosjektets gjennomføring.

-Vi har et ønske om at dette ikke bare blir et prosjekt men en permanent måte å jobbe på. Målet er å øke rekrutteringen til bygg- og anleggsteknikk og gi en mer meningsfylt opplæring for elevene, sier Erik Wang.

Prosjekteier er Sør-Trøndelag fylkeskommune og ledes av Erik Wang fra Byggopp. Husbanken har finansiert fase 1 av prosjektet og har finansiert opplæringen av elevene og lærerne som skal bygge passivhusene. Enova har bidratt med opplæring om tekniske anlegg i passivhus overfor lærerne og involverte bedrifter. Selve husene er finansiert med tilskudd til utleieboliger og grunnlån fra Husbanken. Prosjektet er inspirert av Blakstadmodellen.

Les mer på prosjektets blogg http://palblogg.wordpress.com/