Studentboliger i massivtre med grønne tak

Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge (SSN) ville utvikle et repeterbart konsept for gode hybelbygg under tre etasjer i massivtrekonstruksjon. Med sin siste utbygging ved Campus Kjølnes i Porsgrunn har samskipnaden fått 103 hybler/leiligheter (127,5 hybelenheter) til en gunstig pris og med svært gode miljøkvaliteter.

Studentsamskipnaden ville bidra til økt interesse for bruk av massivtre som konstruksjonsmateriale og kompetanseheving på området hos lokale underleverandører. SSN hadde på forhånd bestemt seg for å bruke massivtre i bærende konstruksjoner dersom det var mulig å bygge innenfor de økonomiske rammene som var fastlagt, og dersom de fikk tilskudd til innleid trekompetanse underveis i prosessen.

iTre ble engasjert som prosjektutvikler for konseptet og har tilført mye kunnskap om massivtre til arkitekt, entreprenør og underleverandør. For denne kompetanseutviklingen har prosjektet mottatt tilskudd fra Innovasjon Norge gjennom Trebasert Innovasjonsprogram.

Massivtre gir komfort og reduserer CO2-utslipp

Bortsett fra støpt plate på bakken og baderomskabinene, er det ikke brukt noe stål og betong i prosjektet. Gjennom å bygge i tre, unngår man CO2-utslippet som genereres ved produksjon av mer belastende produkter. Tre har den sentrale egenskapen at det binder karbon og dermed reduserer CO2-nivået i atmosfæren. Den positive effekten av å bygge i tre blir da at utslippet av karbon blir utsatt til bygget destrueres etter endt levetid. I mellomtiden vil nyplantet skog vokse og binde CO2.

De fuktregulerende og varmeregulerende egenskapene til treet er en stor fordel sammenlignet med andre byggematerialer. Massivtreelementene vil kunne oppta fuktighet dersom luftfuktigheten i rommet er høyere enn i elementene. Dersom luftfuktigheten i rommet er lavere enn i elementene, vil de kunne avgi fuktighet. De samme egenskapene har elementene når det gjelder å oppta og avgi varme.

Entreprenør og underleverandør har gitt svært positive tilbakemeldinger når det gjelder arbeidsmiljø. Tre inneholder ikke løsemidler, og det gir godt inneklima. Massivtreelementene er tørre, rene og lette å bearbeide, og det gir en ryddig arbeidsplass med mindre støv, fukt og søl. Innfesting og selve fremføringen av de tekniske installasjonene er også enklere og raskere å utføre i massivtrehus enn i betongbygg.

studentboliger i massivtre 
Det nye området med studentboliger i Porsgrunn består av åtte hus i to etasjer (to og en halv med hems) samt et teknisk hus, alle oppført i massivtre. Gangstier og  grønne tun mellom husene skaper et trivelig utomhusmiljø. Bilde: Husbanken 

Kort byggetid og lav vekt reduserer kostnader

Massivtreelementenes lave vekt reduserer behovet for store kraner og annet kostnadskrevende utstyr under montering på byggeplass, og reduserer transportkostnader. Lav vekt har dessuten positive effekter på andre bærende bygningsdeler og fundamenter. Dette er spesielt fordelaktig ved dårlig byggegrunn og ved påbygging av flere etasjer til eksisterende bygninger. Grunnen på den aktuelle tomten ved Campus Kjølnes ga noen utfordringer for byggeprosjektet, men en geolog som vurderte mulighetene svarte at en lett trekonstruksjon ville fungere.

Den korte byggetiden har hatt stor innvirkning på totalkostnadene i dette prosjektet. Byggetiden har vært syv måneder, mens den i tilsvarende prosjekter i stål og betong hadde vært 12-13 måneder lang. En kort byggetid medfører reduserte riggkostnader, lavere kapitalkostnader og bedre likviditet for utbygger, for eksempel ved tidligere leieinntekter.

Studentboligene ved Campus Kjølnes tjener som et motbevis til påstanden om at det må bygges i høyden for å få økonomi i massivtreprosjekter. Prosjektet viser nemlig at det er fullt mulig å bygge i to etasjer (to og en halv med hems) og allikevel kunne være konkurransedyktig på pris. God økonomi er nemlig avgjørende for å kunne tilfredsstille kravet til Kunnskapsdepartementet om å bygge for under kr. 700 000,- per hybelenhet for å kunne få tilskudd til byggingen.

Grønne tak fikser så mangt

De åtte hybelbyggene tilfredsstiller kravene til lavenergihus klasse 1 og har et netto energibehov på 97,6 kWh/m². 60 prosent av energiforbruket dekkes av fjernvarme, og tappevann og forvarming av ventilasjonsaggregatene er koblet til fjernvarmeanlegget.

Byggene har fått sedumtak med bergknapp-planter, som foruten estetikken har flere fordeler funksjonelt sett. Sedumtak reduserer energibruken ved å isolere om vinteren og kjøle ned om sommeren. Nær 50 prosent av nedbøren som faller på sedumtak, fordamper gjennom planten, og det blir dermed redusert avrenning til kommunalt avløp. Plantene er også bra for biologisk mangfold, og gir næring til humler og bier. Siden sedumdekket beskytter mot uttørking fra sola, forlenges dessuten takets levetid.

Med massivtre, lavenergihus og grønne tak viser Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge at de er fremoverlente og vektlegger miljø og bærekraft. Samskipnaden opplever nå at flere kommuner i regionen vurderer massivtre som konstruksjonsmateriale i sine nybygg etter befaring i på Kjølnes.

Se film fra byggeperioden 

grønne tak 
De grønne takene på byggene, dekket med bergknapp. Foto: Husbanken