Har du betalings­problemer?

Ved økonomiske problemer er det  viktig at du tar kontakt med oss så tidlig som mulig.

Betalingsproblemer kan ha mange årsaker. Problemet kan være midlertidig slik at løsningen er enkel, eller det kan ha varig karakter slik at løsningen må bli mer omfattende. Uansett er det viktig å skaffe seg oversikt over situasjonen så tidlig som mulig. Målet vårt er at våre kunder skal kunne bli boende i den boligen de har i dag. 

Husbanklån blir overført til Statens Innkrevingssentral (SI) når Husbanken sender 2. purring. Kravet vil bli fulgt opp av SI fram til lånet er ajourført. I denne perioden må du ta kontakt med SI for å finne løsninger, tlf. 75 14 94 00.

Før lånet overføres til SI, har Husbanken flere virkemidler til hjelp for deg dersom du ser at du vil få betalingsproblemer. Valg av virkemiddel vil avhenge av graden av betalingsvansker. Med midlertidig betalingsproblem menes at du i en periode vil få vansker med å betjene lånet. Med varige betalingsproblem menes at du ikke vil klare å betjene din totale gjeld over tid, f.eks. som følge av vedvarende for lav inntekt.

Ved problemer av varig karakter, er gjeldsforhandlinger som hovedregel det mest naturlige virkemiddelet, og du bør ta kontakt med gjeldsrådgiver i kommunen eller namsmannen.  Om lånet har fast eller flytende rente, kan også påvirke valg av virkemiddel i for eksempel Husbankloven §§ 8 og 9. Rente-og avdragsvilkår fremkommer i forskrift om lån fra Husbanken i kap 8. Virkemidler ved betalingsproblemer i paragraf 8-8. Lån som er under oppfølging hos SI, reguleres også av SI-loven med forskrift.

Utsettelse av terminforfall

Husbanken kan gi utsettelse av ett eller flere terminforfall, om vi kontaktes før lånet blir overført til SI for oppfølging.  Om betalingen utsettes frem til neste forfall, må du betale dobbelt terminbeløp ved dette forfallet. Det er ikke mulig å "hoppe over" en terminbetaling eller forlenge løpetiden med den/de antall terminer som ikke blir betalt til forfall. Det påløper forsinkelsesrenter selv om det er lagt inn en utsettelse, men det går ikke ut purringer.

Betalingsavtale

Betalingsavtale er en tidsbegrenset avtale for å ajourføre lånet. Forfalte terminer, forsinkelsesrenter og terminer som forfaller i avtaleperioden inngår i betalingsavtalen. Månedlig avtalebeløp vil være større enn ordinært terminbeløp i avtaleperioden. En betalingsavtale skal ajourføre lånet innen kortest mulig tid. For å få en betalingsavtale for ajourføring av misligholdte terminer, må du kontakte SI.

Vilkårsendringer

Husbankens rente- og avdragsvilkår fremgår av retningslinje HB 4.B.5. Alle søknader som innebærer endring av avtalte vilkår, må være signert/bekreftet av samtlige låntakere. Mulighetene for å endre lånevilkår er begrenset dersom lånet har fast rente. Husbanken foretar en konkret vurdering ut i fra de opplysningene du har gitt om din økonomiske situasjon. Opplysningene må være dokumentert.

Avdragsutsettelse 

Husbanken kan i individuelle tilfeller gi avdragsutsettelse utover de første 8 årene av lånets løpetid. Dette gjelder ved midlertidige betalingsproblemer på grunn av forbigående inntektssvikt (utdanning, sykdom, samlivsbrudd o.l.) Se også spørsmål og svar.

Det kan innvilges inntil to månedsterminer avdragsutsettelse over telefon. Avdragsutsettelse utover dette skal søkes skriftlig, og skal inneholde begrunnelse og dokumentasjon for søknaden. Du kan fylle ut dette skjemaet for å gi oss en oversikt over husstandens økonomi. 

Utsatte avdrag vil normalt bli fordelt på lånets gjenværende løpetid og vil føre til at kommende terminbeløp vil øke.

Forandring av avdragsprofil 

Ved betalingsproblemer kan det avhjelpe situasjonen hvis avdragene reduseres. Dette kan oppnås ved at lån som avdras som serielån (avdragsdelen er den samme gjennom hele nedbetalingsperioden) eller etter avdragstabeller, gjøres om til annuitetslån (terminbeløpene er like store i hele lånets nedbetalingsperiode, forutsatt uendret rente). Dette kan gjøres uavhengig av om lånet har fast rente. Dette vil være mest aktuelt for deg som ikke har alvorlige betalingsproblemer, men som har behov for en viss reduksjon i terminbeløpet.

Forlengelse av lånets løpetid

Lån med pant i fast eiendom kan som hovedregel forlenges slik at den totale løpetiden blir 30 år. Ved å forlenge lånets løpetid, kan lånet betjenes med lavere avdrag pr termin.

Endring av terminforfall/termindato

For mange er det lettere å unngå betalingsproblemer med månedlige terminer, i stedet for kvartalsvise/halvårlige. Hvis det passer bedre for deg, kan også forfallsdato endres slik at terminforfallet ligger nærmere dato for lønn/trygdeutbetaling. Du kan velge mellom følgende forfallsdatoer; 1., 12. eller 20.  Endring av dato kan gjøres uavhengig av om lånet har fast rente. Dersom du gjentatte ganger ber om utsettelse, kan Husbanken på eget initiativ endre til månedlige terminer. 

Omgjøring av renter til lån

Husbanken kan i særlige tilfeller og etter skriftlig søknad, omgjøre inntil 2,5 års renter til tilleggslån for personlige låntakere. Pant for et slikt tilleggslån skal som hovedregel ha prioritet rett etter Husbankens pantedokument, og begge lån skal ha pant innenfor 100 % av boligens verdi. Etterstående kreditorer må vike prioritet med sine pantedokument. Det kan påløpe gebyr for tinglysning.

Frivillig salg til underdekning

Husbanken kan, selv om det ikke oppnås full dekning for bankens krav, godta at eiendommen selges til underdekning, når avhendelsen er til økonomisk fordel for banken. Salgsarbeidet skal ha vært utført på en slik måte at vi kan gå ut fra at markedspris er oppnådd, fortrinnsvis i regi av en eiendomsmegler, advokat eller annen profesjonell aktør. Salg som ikke gir full dekning skal normalt ikke skje til debitors nære familie eller til andre som debitor kan ha fordel av at salget skjer til. Restkravet vil bli overført til SI etter at oppgjør er mottatt i Husbanken. Den videre betjeningen av kravet, må derfor avtales med SI.

Gjeldsordning

Husbanken kan delta i gjeldsforhandlinger, både utenrettslige og rettslige.  Gjeldsordningslovens prinsipper følges enten gjeldsordningen er rettslig eller utenrettslig.

Dersom det er to eller flere låntakere på husbanklånet, og ikke samtlige har fått gjeldsordning, forholder Husbanken seg til den/de av låntakerne som ikke har gjeldsordning. Lånet må da betjenes i henhold til gjeldende vilkår.

Utenrettslig gjeldsordning

For at vi skal kunne akseptere et forslag om utenrettslig gjeldsordning, må utfallet være minst like bra økonomisk for Husbanken som forventet utfall av rettslige forhandlinger eller tvangssalg. Samtlige kreditorer må inngå i en eventuell avtale.

Rettslig gjeldsordning

Det finnes to typer rettslige gjeldsordninger, frivillig og tvungen. Søknad om åpning av gjeldsforhandlinger rettes til namsmannen på hjemstedet.