Virkemidler ved betalingsproblemer

Husbanken har flere virkemidler til hjelp for deg med betalingsproblemer.

Virkemidlene kan kombineres og sees i sammenheng med andre tiltak som er naturlige å vurdere i hver enkelt situasjon, f.eks. endring i betalingsvilkår på annen gjeld og bistand fra kommunen. 

Husbanken foretar en konkret vurdering ut i fra de opplysningene du har gitt om din økonomiske situasjon. Opplysningene må være dokumentert. Valg av virkemidler vil avhenge av graden av betalingsvansker. Om du har fast eller flytende rente på lånet ditt, kan også påvirke valg av virkemiddel.

Problemer av midlertidig eller varig karakter.
Med midlertidig betalingsproblem menes at du i en periode har vansker med å betjene dine lån. Med varige betalingsproblem menes at du ikke klarer å betjene din totale gjeld som følge av vedvarende for lav inntekt. Dersom du har problemer av varig karakter, er gjeldsforhandlinger som hovedregel det mest naturlige virkemiddelet, og du bør ta kontakt med gjeldsrådgiver i kommunen eller namsmannen.

Virkemidler som Husbanken kan vurdere er:

  • Utsettelse av terminforfall

                Husbanken kan gi utsettelse på ett eller flere terminforfall. Dette innebærer at om du utsetter betalingen frem til neste forfall, vil du da måtte betale dobbelt terminbeløp. Du kan ikke "hoppe over" en terminbetaling eller forlenge løpetiden med den/de antall terminer du ikke klarer å betale til forfall. Det påløper forsinkelsesrenter selv om utsettelse er gitt.

  • Betalingsavtale

Husbanken kan tilby betalingsavtale for forfalte terminer og for terminer som forfaller i avtaleperioden. Dette medfører at månedlig avtalebeløp vil være større enn ordinært terminbeløp i avtaleperioden. En betalingsavtale skal ajourføre lånet innen kortest mulig tid. Dersom det er begjært tvangssalg av din bolig, stilles strengere krav til inngåelse av en betalingsavtale og hvor lenge den kan vare. 

  • Avdragsutsettelse 

Husbanken kan tilby avdragsutsettelse ved midlertidige betalingsproblemer. Årsaker til en søknad om avdragsutsettelse kan være f.eks. utdanning, arbeidsledighet, sykdom eller samlivsbrudd som fører til midlertidig inntektssvikt. Utsatte avdrag vil normalt bli fordelt på lånets gjenværede løpetid og vil føre til at kommende terminbeløp vil øke. Det må sendes skriftlig søknad signert av samtlige låntakere med vedlagt dokumentasjon.

  • Forandring av avdragsprofil 

Ved betalingsproblemer kan det avhjelpe situasjonen hvis avdragene reduseres. Dette kan oppnås ved at lån som avdras som serielån (avdragsdelen er den samme gjennom hele nedbetalingsperioden) eller etter avdragstabeller, gjøres om til annuitetslån (terminbeløpene er like store i hele lånets nedbetalingsperiode, forutsatt uendret rente.

  • Endring av terminforfall

Endring av terminforfall fra kvartalsvis til månedlig innbetaling kan gjøre det enklere for deg å overholde betalingsforpliktelsen. Vi gjør oppmerksom på at administrasjonsgebyret utgjør kr 30,- pr. termin. Du kan også bytte forfallsdato fra den 1. til den 12. eller den 20. i måneden.

  • Forlengelse av lånets løpetid

 Lån med pant i fast eiendom kan som hovedregel forlenges slik at den totale løpetiden blir 30 år. Forlengelse av løpetiden kan være aktuelt for deg som har problemer med å betale dagens terminbeløp over tid.

  • Omgjøring av renter til lån 

Husbanken kan i særlige tilfeller omgjøre renter til tilleggslån. Pant for et slikt tilleggslån skal som hovedregel ha prioritet rett etter Husbankens pantedokument. Dette betyr at etterstående kreditorer må vike prioritet med sine pantedokument. Det påløper også gebyr ved tinglysning.

  • Gjeldsordning

Husbanken kan delta i både utenrettslige og rettslige gjeldsordningsavtaler.