Individuell nedbetaling (IN) av fellesgjeld i borettslag

IN gir andelshaverne i et borettslag mulighet til å nedbetale sin andel av fellesgjelden raskere enn ved å følge ordinær betalingsplan for fellesutgiftene.

Forutsetninger for Individuell nedbetaling av fellesgjeld (IN)

 • Borettslaget må dokumentere god økonomi/ forretningsførsel og ha forretningsfører og revisor.
 • Det er kun serie- eller annuitetslån som kan inngå IN.
 • Gjelden må være sikret ved et gjort pantedokument. Hvis nytt pantedokument må tinglyses, er det en kostnad borettslaget betaler.
 • Det må foreligge generalforsamlingsvedtak på at IN-ordningen er vedtatt. For nye borettslag er det tilstrekkelig at IN er vedtektsfestet.
 • Gyldig firmaattest, ikke eldre enn ett år, og bekreftelse på innmelding i sikringsfond for husleietap, må følge med søknaden.

NBBL har utarbeidet maler til IN-avtaler, godkjent av Husbanken. Disse må borettslagets forretningsfører fremskaffe og legge ved skjemaet søknad om individuell nedbetaling (IN) av fellesgjeld i borettslag

Når kan andelshaver foreta en IN-innbetaling?

 • Innbetalinger kan kun skje på ordinære terminforfall, med minimumsbeløp i henhold til IN-avtalen.
 • Innbetalinger kan kun foretas på lån med flytende rente.
 • Alle innbetalinger skal skje via forretningsfører, som har egne frister for når innbetalingen må være dem i hende.

Virkninger av IN-avtalen

 • Husbanken returnerer ett undertegnet eksemplar av avtalen til forretningsfører når avtalen er godkjent.
 • Andelseier kan nå nedbetale sin del av fellesgjelden, helt eller delvis.
 • Innbetalinger foretatt før dato for inngått IN-avtale med Husbanken kan ikke registreres som en IN-betaling og får ikke sidestilt prioritet med Husbankens krav.
 • Når Husbanken mottar en innbetaling, sender vi kvittering for beløpet til forretningsfører. Betalingen går til direkte nedbetaling av borettslagets lån. 
 • Vær oppmerksom på at når et borettslag inngår IN-avtale med Husbanken, kan Husbanken ikke ta i mot ekstraordinære innbetalinger på lånet i fastrenteperioden.

Det er forretningsføreren som har ansvar for å holde orden på hvilke andelseiere som har nedbetalt, og med hvilket beløp. Andelseier får et regresskrav mot borettslaget, tilsvarende innbetalt beløp. Regresskravet får inntrederett i Husbankens krav og pantedokument, med sideordnet prioritet.

Ytterligere informasjon

Husbanken ber om at borettslag som vurderer IN, tar kontakt med forretningsfører for ytterligere informasjon om vilkår og konsekvenser av å inngå IN-avtale.