Finansavtaleloven - varsel om endring

Kommunen kan ikke forbeholde seg rett til ensidig å endre kredittvilkårene til skade for forbrukeren, med unntak av økning av rentesats, gebyrer og andre kredittkostnader. Forbeholdet skal angi betingelsene for at endring kan foretas. Det skal ikke skje urimelig forskjellsbehandling av kredittkundene ved fastsetting av rentesats, gebyrer og andre kostnader. Når ikke annet avtales, skal avtalt løpetid på annuitetslån beholdes når renten endres.

Varsel skal være skriftlig og opplyse om

  • endringen 
  • begrunnelsen for endringen
  • kundens rett til ekstraordinær innbetaling/innfrielse og eventuelle kostnader ved dette.

Varsel om endring av rentesatsen, gebyrer eller andre kredittkostnader skal opplyse om nominell og effektiv rente samt om endringens betydning for startlånets avdrags- og renteterminer.

Endringer i Husbankens flytende rente fastsettes to måneder før de gjøres gjeldende. Rentesatsene offentliggjøres umiddelbart på våre internettsider, der alle kjente rentesatser til enhver tid er tilgjengelige. Husbanken varsler skriftlig om alle endringer minst seks uker før de trer i kraft. Kommunene skal med dette ha tilgang til informasjon om renteendringer i tilstrekkelig tid til å få varslet sine kunder innenfor fristen på seks uker.