Finansavtaleloven og informasjonsplikt

Bestemmelsene i kapittel 3 om kredittavtaler mv. stiller blant annet krav til hvilken informasjon kundene skal ha før de inngår avtale om kreditt, hva avtalen skal inneholde og hvilken informasjon kommunen skal gi kunden ved senere endringer i avtaleforholdet.

Lovendringene som trådte i kraft 11. juni 2010 gjorde kredittgiveres opplysningsplikt mer omfattende. (Se finansavtaleloven § 46 a for detaljer.) I god tid før en startlånsavtale inngås med en forbruker skal kommunen blant annet gjøre følgende:

  • Opplyse om effektiv og nominell årlig rente samt gebyrer og andre kostnader som skal belastes kunden.
  • Gi opplysninger om størrelse, antall og hyppighet av de betalinger som kunden skal foreta, og hvordan betalingene i tilfelle blir fordelt til nedbetaling av forskjellige utestående saldoer med forskjellige renter. I tillegg skal totalbeløp oppgis.
  • Opplyse om vilkårene og prosedyrene for endring av den nominelle renten i tillegg til vilkårene for å endre andre kredittkostnader.
  • Informere om kundens rett til å foreta ekstraordinær innbetaling/innfrielse samt kostnader m.v. som kan påløpe om denne retten brukes.
  • Opplysningene skal gis på papir eller et annet varig medium ved bruk av skjemaet kalt ”Standardiserte europeiske opplysninger om forbrukerkreditt” (SEF-skjema). (Skjemaet følger som et vedlegg til forskrift om kredittavtaler mv.)

For næringslivskunder skal slike opplysninger være tilgjengelige før en kredittavtale inngås. Disse kundene har på forespørsel krav på å få opplysninger i henhold til SEF-skjemaet.

Av finansavtaleloven fremgår det nå at kredittgiveren har plikt til å vurdere forbrukerens kredittverdighet på grunnlag av fyllestgjørende opplysninger innhentet hos forbrukeren og om nødvendig fra relevant database. Kommunen har dessuten plikt til å gi forbrukeren fyllestgjørende forklaringer, slik at han eller hun er i stand til å vurdere om den foreslåtte startlånsavtalen passer til hans eller hennes behov og finansielle situasjon.

Når som helst i startlånets løpetid kan kunden kreve å få tilsendt en nedbetalingsplan. Hvis det er avtalt avdragsfrihet, kan kunden be om en oversikt over tidspunkter og betingelser for betaling av renter og andre kredittkostnader.