Tilskudd til forsøk med nye boligmodeller

Tilskuddet skal stimulere til forsøksprosjekter og nytenkning for nye boligmodeller.

Husbanken ønsker at tilskuddet skal bidra til et større mangfold av botilbud til ulike grupper som er vanskeligstilte på boligmarkedet, og å lage boligløsninger med økt kvalitet og sikkerhet.

Tilskuddet skal brukes til å utvikle og teste nye boligmodeller for målgrupper som trenger et mer individuelt tilpasset botilbud. Et forsøksprosjekt kan få tilskudd til å bygge nye boliger (oppføring), oppgradere eksisterende boliger, gjøre om bygg til boligformål (ombygging) eller å kjøpe boliger. Prosjekter med formål å finne egnede botilbud for utviklingshemmede, personer med rusproblemer og psykiske lidelser eller barn og unge blir prioritert. Forsøksprosjektene skal ha overføringsverdi.

Tilskuddet kan gis til kommuner, andre aktører eller prosjekter som har det rette formålet. For søkere som ikke er kommuner, der kommunen har oppfølgingstjenester, ønsker vi at kommunens vurdering legges ved.

For å vurdere om forsøket får ønsket effekt og resultat, skal prosjektet utføre en enkel evaluering. Evalueringen skal også kunne gi kunnskap, som kan brukes til å videreutvikle forsøket eller tas i bruk av andre.

Ved å planlegge for evaluering og inkludere det i prosjektet helt fra starten, vil det gi et godt grunnlag for refleksjon og retning underveis. Det er mulig å få veiledning av Husbankens kommunekontakter for hvordan forsøksprosjektet kan evalueres.

Søker må fylle ut Husbankens søknadsskjema tilskudd til forsøk med nye boligmodeller (PDF).

Søknad, og eventuelle vedlegg, skal sendes samlet til post@husbanken.no.

Søknader behandles fortløpende gjennom året, samtidig oppfordrer vi til å søke så tidlig som mulig. Det er også mulig å ta kontakt med Husbanken i din region for dialog og veiledning før du søker eller underveis i prosessen.

Vi minner om at taushetsbelagte opplysninger ikke skal sendes med e-post.