Planlegg bo- og tjenestetilbud for fremtiden

Start: 29.11.2021 10.00.00
Slutt: 30.11.2021 14.00.00
Sted: Thon Hotel Opera i Oslo
Pris: Deltakerne betaler for overnatting samt en egenandel på 500 kroner for middagen
Konferansen er for ledere og ansatte i kommunene
Påmeldingsfrist: 26.11.2021 01.00.00

Bli med på høstens viktigste konferanse, og få verktøy og inspirasjon til nytte i planleggingen av fremtidens sykehjem og omsorgsboliger. Meld deg på og følg konferansen direkte på nett.

Det har vært svært stor interesse for konferansen, og alle plasser i konferansesalen er nå utsolgt. Men du kan fremdeles bli med, konferansen vil bli strømmet direkte på nett: 

Meld deg på her for å bli med på konferansen digitalt

Mer om konferansen

Statsforvalterne og Husbanken har fått i oppgave å veilede og følge opp kommuner som ikke har lagt planer for fremtidens botilbud. Fra 2022 blir det innført et plankrav når kommunene søker om investeringstilskudd til sykehjem og omsorgsboliger. Det er derfor viktig at alle kommuner er representert og deltar på konferansen!

Plankravet innføres for å stimulere til bedre og mer helhetlige, langsiktige behovsvurderinger før kommunene investerer i nye eller rehabiliterer de mest kostnadskrevende tilbudene. Plankravet skal lede til kunnskap om egen situasjon og at kommunene utvikler planer for å møte behovene langs hele bo- og tjenestetrappen. 

Konferansen er aktuell for deg som er leder eller ansatt i en kommune, og som jobber med bolig- og arealutvikling og/eller helse- og omsorgstjenester. Her blir det inspirerende foredrag fra kommuner, stat og andre aktører. 

Praktisk info

Deltakere bestiller og betaler hotellovernatting selv. Vi har reservert rom på Thon Hotel Opera i Oslo. Frist for å bestille rom på hotellet er 12. oktober.

Deltakerne belastes med en egenandel på 500 kroner for middagen.

Bestill overnatting her

Program dag 1

Hvorfor må vi planlegge helhetlig og langsiktig? 

 • Utfordringsbildet og bærekraftig utvikling innen helse- og omsorgstjenester og areal- og boligutvikling – hvorfor trenger vi alle en god plan?
 • Det handler om Norge – lange linjer om bærekraft og distriktsperspektivet
 • Bedre bruk av investeringstilskuddet – gode planer viktig verktøy for gode tjenestetilbud og finansiering av bærekraftige boformer 

Dypdykk i plankravet

 • Hva innebærer plankravet?
 • Hva må kommunen levere?
 • Gjelder plankravet for alle søknader?
 • Når trer plankravet inn?
 • Prosess

Tidlig planlegging og dialog om behov, dimensjonering og lokalisering 

 • Statsforvalterens rolle
 • Dialog om planprosessene
 • Verktøy for å skaffe et godt kunnskapsgrunnlag
 • Introduksjon til verktøyene og hvor de finnes
 • Et godt kunnskapsgrunnlag er avgjørende for god planlegging

Hvordan vil vi bo og leve på eldre dager?

 • Introduksjon av eldres bopreferanser
 • Paneldiskusjon mellom flere innledere
 • Felles middag (for påmeldte)

Middag og underholdning.

Program dag 2

Virkemidler for å planlegge langs hele bo- og tjenestetrappen

 • Innledning med et eksempel på en brukerreise
 • Et juridisk perspektiv
 • Prosesser og virkemidler i plan- og bygningsloven for helhetlig planlegging og styring av arealutvikling i kommunene
 • Helhetlig virkemiddelbruk og valg av strategier – erfaringer fra en kommune

Hvordan planlegge differensiert og godt for alle målgrupper?

 • Introduksjon med et eksempel på en brukerreise.
 • Et arkitektonisk perspektiv
 • Botilbud som en del av kommunens stedsutvikling

Personer med nedsatt funksjonsevne

NTNU-rapporten om bosituasjonen for utviklingshemmede 2021 presenteres. (NTNU Samfunnsforskning - Vi skal kartlegge utviklingshemmedes bosituasjon (samforsk.no))

Hvordan planlegge godt for målgruppen?

 • Differensiert tilbud 
 • Reelle valgmuligheter 
 • Riktig dimensjonering 
 • Helhetlig virkemiddelbruk for å skaffe egnede boliger (både til eie og leie) 
 • Strategi for hvordan målgruppen kan eie sin egen bolig
 • Årdal – Film 

Personer med utfordringer innen rus og/eller psykisk helse

Hvordan planlegge godt for målgruppen?

 • Målgruppens behov 
 • Hvordan kommunen samlet sett møter behovene deres
 • Vurderinger knyttet til lokalisering av prosjektene 
 • Eksempel fra kommune som planlegger godt

Eldre og personer med demens/kognitiv svikt

 • Prognoser for forekomst av demens
 • Demenskart

Hvordan planlegge godt for målgruppen?

 • Kartlegge utviklingstrekk  
 • Utvikle et variert tilbud langs hele bo- og tjenestetrappa, slik at innbyggerne får rett nivå av bo- og tjenestetilbud til rett tid 
 • Legge til rette for mestring og mening 
 • Utvikle egnede boliger for eldre  
 • Ulstein kommune – Film 
 • Gevinster og besparelser ved god planlegging

Prognoser for forekomst av demens:

 • Hva kan dette potensielt koste kommunen?
 • Hvilke grep kan kommunen ta?
 • Trygghetsboliger – et nytt ledd i bo- og tjenestetrappen
 • Forhåndsinnsendte spørsmål besvares av panel