Oslo: Husbankkonferansen i øst 2023

På årets konferanse tar vi for oss demografiske og boligsosiale utfordringer som kommuner i Innlandet og Viken, og bydelene i Oslo står overfor. Konferansen er en arena der kommuner kan treffes og lære av hverandre.

Start: 28. september 2023 10.00
Slutt: 28. september 2023 15.00
Sted: Latter (Holmens gate 1, på Aker brygge i Oslo)
Pris: Gratis
Konferansen er for politisk og administrativ strategisk ledelse i kommunene i Innlandet, Viken og Oslo. Regionale og statlige aktører i regionen inviteres også til å delta.
Påmeldingsfrist: 26. september 2023 12.00

Hva kan dere forvente?

Vi jobber fortsatt med programmet for dagen!
Endelig program legges ut når det er klart, men vi kan foreløpig lokke med innlegg fra bl.a.

  • Statssekretær Ellen Rønning-Arnesen i Helse- og omsorgsdepartementet
  • Anne Gamme fra KS – kommunesektorens interesseorganisasjon om kommunenes utfordringer
  • Jan Ludvig Andreassen fra Eika, om boligkrisa
  • Bylivsenteret, om hvordan vi lager lokalsamfunn hvor folk kan leve gode, sosiale og klimavennlige liv
  • Senter for et aldersvennlig Norge (Helsedirektoratet)
  • Bård Folke Fredriksen fra NBBL om borettslagsmodell, sosial bærekraft og boligvennlighetskåringen
  • eksempler fra ulike kommuner
  • med mer!

Konferansen går av stabelen på den proffe kulturscenen Latter på Aker brygge

Tematisk bakgrunn

I mange år har norske kommuner forberedt seg på at en større andel av innbyggerne trenger helse- og omsorgstjenester. Omsorgsboliger og sykehjem er kostbare investeringer for samfunnet, og både stat og kommune har vært opptatt av å tilrettelegge for at flere eldre skal kunne bo hjemme så lenge som mulig. Dette er også aktuelt i forbindelse med lansering av bo trygt hjemme-reformen.

Kommunene har samtidig arbeidet systematisk med å redusere bostedsløshet, og å bruke ulike virkemidler for at vanskeligstilte på boligmarkedet også skal bo godt og trygt i eie- eller leiebolig.

Bosetting av flyktninger de to siste årene har krevd mye av kommunene, som i stor grad har vært i stand til å løse utfordringene. Mange kommuner har et sterkt behov for flere egnede utleieboliger som bidrar til vellykket bosetting framover.

Vi opplever at Oslo og kommunene i Innlandet og Viken er i stadig større grad orientert mot by-, område- og distriktsutvikling. Kommunene har behov for å rekruttere arbeidskraft som kan utføre oppgavene, og det er behov for boliger til de tilflyttende arbeiderne. I mange små kommuner er dette en krevende øvelse, blant annet fordi byggekostnadene kan være høyere enn det markedet vil betale for en bolig. Dette er nylig aktualisert gjennom distriktsmeldingen som ble vedtatt 20. juni 2023.

I pressområder på Østlandet når boligprisene derimot stadig nye høyder, noe som gjør det vanskeligere å bosette seg, særlig for unge uten egenkapital.

Dette er bare noen av de demografiske og boligsosiale utfordringene som kommunene står overfor. Vi ønsker å sette søkelyset på disse utfordringene, samt skape en arena hvor kommuner kan lære av hverandre, gjennom å treffe hverandre på en fysisk konferanse og få presentert hvordan andre kommuner løser sine utfordringer.