Oslo: Housing First-konferanse

Housing First er ein metode for å skaffe bustad og tenester til menneske med utfordringar innan rus og/eller psykisk helse. Metoden inneber stor grad av brukarmedverknad, og har dokumentert effekt.

Start: 22. september 2023 09.00
Slutt: 22. september 2023 15.30
Sted: Røde Kors konferansesenter, Hausmannsgate 5 Oslo
Konferansen er retta mot kommunar i heile landet og deira samarbeidspartar.

På konferansen vil kommunane kunne få auka kompetanse om heilskaplege bu- og tenesteløysingar for personar som har utfordringar innan rus og/eller psykisk helse.

Programmet vil også innehalde tema som:

  • Bustadløyse i Norge 2023 – status og utviklingstrekk
  • Kva har vi lært etter 10 år med Housing First i Norge?
  • Brukarane sine erfaringar med Housing First.
  • Hva koster Housing First samanlikna med andre tiltak?

Delar av konferansen går føre seg på engelsk. Det vil være mogleg å til å stille spørsmål til Sam Tsemberis, grunnleggaren av Housing First-metoden.

Fullstendig program kjem.

Mer informasjon og påmelding til konferansen

NB: Sidan det er avgrensa antal plassar på konferansen, er det viktig at du sjekkar at du får kvittering for at du er påmeldt. Sjekk også søppelpost. Dersom du ikkje får kvittering innan nokre minutt, kontakt jorunn.fotland@statsforvalteren.no.