Korleis tilpasse fleire bustader i distrikta?

For at eldre skal kunne bu heime lenger, treng vi fleire eigna bustader i kommunane. Å tilpasse eksisterande bustader i distrikta er avgjerande, i tillegg til å bygge nytt.

Start: 22. september 2022 10.00
Slutt: 22. september 2022 12.00
Sted: Webinar
Pris: Gratis
Webinaret er for alle som jobbar med bustader og eldre i distrikta.
Påmeldingsfrist: 21. september 2022 10.00

Eldre ynskjer å bu heime lenger. Det er bra både for den enkelte sin livskvalitet, og det er økonomisk lønsamt for samfunnet. For å nå dette målet, er vi avhengige av fleire eigna bustader i kommunane.

Å tilpasse eksisterande bustader i distrikta er ein ekstra viktig del av bustadpolitikken. Årsakene er mellom anna at det er

 • få bustader som er universelt forma pga. eldre bustadmasse og mange einebustader
 • lite nybygging på grunn av større tapsrisiko ved sal
 • utfordrande å finansiere kjøp av ny eigna bustad med sal av noverande bustad.

Program

 • Film frå Kongsvinger.
 • Innleiing til webinar, v/ Erik Simensen, avdelingsdirektør Husbanken.
 • Kongsvinger – arbeidet vårt med eldre og bustad v/Eli Wathne, ordførar, Lars Uglem, rådmann og Else-Marit Sætaberget, rådgjevar stab, helse og meistring.
 • Korleis komme i gang med bustadrådgjeving? v/ Sigbjørn Spurkeland, Husbanken.
 • Bustadkontor i Ullensvang kommune: Kartlegging, organisering, motivering og finansiering, v/ Kjellrun Tveisme, fagleiar ved bustadkontoret i Ullensvang kommune.
 • Motivere eldre til å tilpasse bustad – visningsleilegheit i Stryn, v/ Jannike Sunde – folkehelsekoordinator i Stryn kommune.
 • Tverrfagleg bustadrådgjeving og samarbeid med frivillige i Melhus kommune, v/ Tommy Rønne, Husbanken Midt-Noreg og Melhus kommune.
 • Hjelpemiddel og tilskot i staden for hjelpemiddel frå NAV, v/NAV Hjelpemiddelsentralen.
 • Husbankens verkemiddel for tilpassing av bustad + spørsmål frå deltakarar, v/Osmund Kaldheim, administrerande direktør i Husbanken.