Prosjekt Kobo - digitalt system for kommunale utleieboliger

Husbanken samarbeider med KS og 19 kommuner om å utvikle et digitalt system for kommunale utleieboliger. Systemet vil lette prosessen med å søke, tildele og administrere kommunale utleieboliger, samt følge opp beboere og skaffe datagrunnlag.

Målet er at det skal bli enklere å søke kommunal bolig for de som trenger det. En boligsøker skal få lettere og raskere søknadsprosess, innsyn i egen sak, trygg behandling av personopplysninger, mer egnet bolig og bedre oppfølging.

For kommunen skal det bli enklere å fatte vedtak, finne og tildele egnet bolig, sikre rett oppfølging og administrere leieforholdet. Med god oversikt over søkere, boliger og leietakere kan kommunen planlegge ut fra behov og utnytte boligmassen bedre.

Staten vil få tilgang til statistikk og analyse som gir bedre grunnlag for å utforme virkemidler og mer treffsikker politikk.  

Klikk på videoen for å se animasjonsfilm om Kobo

Tilbud til alle kommuner

De nye løsningene bygger på dagens arbeids- og ansvarsdeling mellom stat og kommune. Det digitale systemet skal være et tilbud til alle norske kommuner. Planen er å integrere enkelte systemer som kommunene allerede bruker, i første omgang FDVU-systemer. Kommunene skal ikke trenge å omorganisere for å ta i bruk løsningene og realisere gevinster.

I en spørreundersøkelse fra 2020 svarte 136 kommuner at de har behov for moderne verktøy. Mye av arbeidet skjer i dag med bruk av regneark, papir og e-post, noe som verken legger til rette for samhandling, eller ivaretar krav til personvern og informasjonssikkerhet. Svarene fra undersøkelsen, og andre tilbakemeldinger fra kommuner og innbyggere, tyder på at et digitalt system for kommunale boliger er etterlengtet.

Brukerstyrt utvikling

Her kan du prøve Kobo.

Løsningene utvikles i nært samarbeid med de som skal bruke systemet. KS og utvalgte kommuner har siden prosjektstart vært representert i styrings- og referansegruppen, samt med fagressurser. I tillegg ble seks pilotkommuner tilknyttet prosjektet på slutten av 2020. Pilotkommunene Bodø, Alta, Lillehammer, Bjørnafjorden, Bærum og Sarpsborg jobber nå med å teste og gi tilbakemeldinger på løsningene etter hvert som prosjektet utvikler dem.

Parallelt utreder departementet nødvendige lovendringer for å forenkle og forbedre prosessene og med å få på plass finansiering til videre drift av systemet etter at prosjektperioden er over. 

Prosjektet følger føringene fra digitaliseringsstrategien i offentlig sektor. Les mer på regjeringen.no: Én digital offentlig sektor

Delleveranser

Prosjektet planlegger delleveranser underveis. I 2022 presenterer prosjektet første leveranse til andre kommuner enn de som er tilknyttet prosjektet. Etter prosjektperioden går arbeidet over i videre utvikling og drift fra 2023.

Målet er at alle norske kommuner skal få lyst til å koble seg på når systemet er ferdig.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Kobo@husbanken.no.