Ofte stilte spørsmål om grunnlån


Kan vi få lån?

Hva ønsker du lån til? Husbanken kan gi lån til bygging av ny bolig, kjøp av forhåndsgodkjent ny bolig eller til oppgradering av eldre boliger. Forhåndsgodkjent bolig er et prosjekt der utbygger som bygger boliger for salg, har søkt og fått innvilget Husbankfinansiering som kjøpere av boligene kan benytte, forutsatt at de har betjeningsevne.


Er jeg garantert å få grunnlån hvis prosjektet mitt tilfredsstiller kvalitetskravene og jeg har tilfredsstillende betjeningsevne?

Nei, du har ingen garanti. Grunnlån fra Husbanken er ikke en rettighetsbasert ordning. Stortinget bevilger hvert år en utlånsramme til Husbanken. Denne rammen fordeles på de ulike låneordningene. Søknader om grunnlån til oppføring eller oppgradering behandles iht. gjeldende prioriteringsregler beskrevet i Veileder til Husbankens grunnlån. Når lånerammen til dette formålet er brukt opp, vil Husbanken måtte avslå også søknader som ellers oppfyller kravene.


Hvor mye kan jeg få i lån?

Husbanken kan ved nybygg gi lån på inntil 80 prosent av totale kostnader for byggeprosjektet. Hvor stor lånebelastning du tåler, kan simuleres på vår låne- og livsoppholdskalkulator. I tillegg må Husbanken vurdere om boligen har tilstrekkelig pantesikkerhet.


Kan jeg få grunnlån til å kjøpe brukt bolig?

Nei, det er kommunene som gjennom Startlånsordningen kan gi lån til kjøp av brukte boliger. Ta kontakt med den kommunen du skal bosette deg i, for informasjon om dine muligheter for startlån.


Jeg skal bygge - hva må til for å oppnå grunnlån (Husbanklån)?

Du må ha betjeningsevne for lån, samt at boligen du skal bygge, må ha kvaliteter innenfor universell utforming og energi og miljø, utover teknisk forskrift 2010. Husbankens kvalitetskrav er beskrevet i Veileder til Husbankens grunnlån.


Jeg er under gjeldsordning og ønsker å bygge ny bolig. Kan jeg forvente å få lån i HB?

Hovedregelen er at det ikke gis lån til kunder som har søkt gjeldsordning eller har inngått en gjeldsordningsavtale. Det kan vurderes å gjøre unntak fra hovedregelen hvis særlige hensyn tilsier det.


Hva er forskjellen på Startlån og grunnlån?

Startlån er en behovsprøvd låneordning som forvaltes av kommunen. Startlån er beregnet for personer med langvarige bolig- og finansieringsproblemer som lavtlønnede, enslige forsørgere, flyktninger og personer med nedsatt funksjonsevne. Startlån kan gis til kjøp av brukt bolig, toppfinansiering ved bygging av ny bolig og til refinansiering. 
Grunnlån forvaltes av Husbanken og kan gis til oppgradering av bolig eller bygging av nye boliger.


Kan jeg søke grunnlån eller startlån?

Kanskje du kan søke begge deler. Vær obs på at søknader om grunnlån behandles av Husbanken, men søknader om startlån behandles av kommunen. Grunnlån kan benyttes som finansiering av nybygde boliger (inntil 80 prosent) eller oppgradering (inntil 100 prosent) av eksisterende boliger. Startlån er behovsprøvd og kan benyttes som toppfinansiering ved bygging av nye boliger eller til kjøp av brukte boliger.


Er det arealbegrensninger i Husbanken?

Ja det er arealbegrensninger. Arealbegrensningene er beskrevet i Veileder til Husbankens grunnlån.


Er det kostnadsbegrensninger i Husbanken?

Husbanken vurderer kostnader i hvert enkelt prosjekt.


Hva ligger i grunnlånets kvalitetskrav?

Husbankens krever kvaliteter i boligen innenfor både universell utforming og redusert energibehov. Se Veileder til Husbankens grunnlån kap. 7 for mer utdypende informasjon om krav til kvaliteter i boligen.


Kan jeg starte bygging før jeg sender lånesøknaden til Husbanken?

Grunnlån kan ikke gis til igangsatte prosjekter eller refinansiering.


Hvis det ikke er soverom på inngangsplanet, men en stor stue som det er naturlig å dele av til et soverom, kan dette soverommet stiples?

Ja, for boliger med livsløpsstandard kan soverom kan stiples, forutsatt at det finnes et annet parsengsrom i boligen.


Hvordan dokumenterer jeg kostnadene ved oppføring og ved oppgradering?

Sammen med søknaden sender du kopi av inngåtte kontrakter og anbud for arbeidene som skal utføres. Du trenger ikke å sendes anbud for malings- og tapetseringsarbeid eller andre mindre kostnadskrevende arbeider.


Hvor lang er saksbehandlingstiden i Husbanken?

Ved mottak av komplett søknad er ordinær saksbehandlingstid 3 uker. I perioder med høy etterspørsel må lengre saksbehandlingstid påregnes. Tilgjengelig rammesituasjon vil kunne påvirke saksbehandlingstiden.


Hvordan går jeg fram for å søke lån til å utbedre bolig?

Du må bestemme deg for tiltak som skal utføres og innhente kostnader for fullt ferdig arbeid. Når dette er gjort kan du sende utfylt søknadsskjema sammen med vedlegg som er listet opp i søknadsskjema.


Hvordan går jeg fram for å søke lån til å bygge ny bolig?

Når du har bestemt deg for hvilken bolig du skal bygge og innhentet kostnader for fullt ferdig bolig, sender du utfylt søknadskjema sammen med vedleggene som er listet opp i skjema.


Hvordan går jeg fram for å søke lån til å kjøpe en forhåndsgodkjent bolig?

Når du har inngått kontrakt om kjøp av bolig med utbygger, sendes søknad sammen med dokumentasjon opplistet på søknadsskjema. NB. Husk å ta forbehold om Husbankfinansiering når du skriver kontrakt.


Kan jeg motta bostøtte hvis jeg søker grunnlån?

Alle som er over 18 år kan søke bostøtte med unntak av studenter uten barn og personer i førstegangstjeneste/siviltjeneste. Du har ikke rett til bostøtte hvis inntekten i husstanden overstiger øvre inntektsgrense. Dette gjelder uansett hvor høye boutgiftene dine er. Øvre inntektsgrense bestemmes blant annet av hvor i landet du bor. Det er brutto inntekt som legges til grunn. Du kan simulere hvor mye bostøtte du kan få ved å bruke bostøttesimulatoren.

Hvorfor krever HB tiltak ut over krav i plan- og bygningsloven?

Norge er gjennom EØS-avtalen en del av det europeiske indre felles marked, og må derfor følge EUs konkurranseregler, herunder forbudet mot statsstøtte. Det er et krav at Husbankens virkemidler er innrettet slik at de er samfunnsmessig nødvendige og egnet til å oppnå boligpolitiske mål. Et bolig politisk mål er blant annet å arbeide for økt bruk av boligløsninger som er energieffektive, miljøvennlige og universelt utformet. Husbanken gjør dette ved å kreve tiltak utover krav i plan- og bygningsloven.

Må jeg ha byggelån?

Nei, det avhenger av ditt lånebehov og hva utbyggeren krever.

Hvordan foregår utbetalingen?

Du søker om utbetaling på skjema “Søknad om utbetaling.” Utbetaling skjer etter at boligen er ferdigstilt og tilflyttet. Søknad om utbetaling med vedlegg sendes til Husbanken, Postboks 1404, 8002 Bodø. Søknaden behandles først ved regionkontoret. Selve utbetalingen av lånet skjer ved Husbankens forvaltningskontor. 


Hvor fort kan jeg få pengene inn på kontoen min ved søknad om utbetaling?

Behandlingstiden varierer. Dersom søknaden din er korrekt utfylt og de nødvendige vedlegg er sendt inn, er behandlingstiden som hovedregel 1–2 uker.


Kommunen bruker tid på å få skrevet ut ferdigattest, kan jeg søke utbetaling før denne foreligger?

Søknad om utbetaling kan ikke behandles før Husbanken har mottatt kopi av ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse.


Hvorfor kreves det legitimasjonskontroll?

Legitimasjonskontroll kreves for å sikre at lånet gis til riktig person(er).