Krav til utlysning av tildelings- og tilvisningsavtaler

Kommunen skal sitte i førersetet og sette premissene når de inngår samarbeid om tildeling- og tilvisningsavtaler med bransjeaktører.

Mange kommuner er avhengig av å samarbeide med private aktører for å få tilgang på tilstrekkelig antall kommunalt disponerte utleieboliger. Fra 1. januar 2017 stiller Husbankens krav om at kommunene må gjennomføre en utlysning før de inngår avtaler om tildeling- eller tilvisning av utleieboliger. Dette er en forutsetning for å få finansiering hos Husbanken. 

Kommunen skal definere boligbehov og krav til kvalitet  

Kommunen må lyse ut sitt behov for utleieboliger i lokalpressen, på egne nettsider eller i andre relevante kanaler. Utlysningen skal inneholde tydelige kvalifikasjonskrav til utleier og en klar spesifikasjon av boligbehovet til kommunen. Husbanken har utviklet en standard tilvisningsavtale (HB 7.S.54) som skal benyttes. Kommunen skal i tillegg inngå en samarbeidsavtale som skal bidra til at de opparbeider gode rutiner for samhandling med utleier når det gjelder forvaltning av prosjekt og bomiljø. Det stilles krav til at den private aktøren er profesjonell. Definisjonen på ,og krav til profesjonell aktør finnes i  Veileder for Husbankens grunnlån punkt 3.1.1. 

Veiviseren beskriver arbeidsprosessene steg for steg og tilbyr verktøy og maler til bruk i arbeidet.

Grunnlån og tilskudd fra Husbanken 

  • For bransjeaktører som inngår tildelingsavtale med kommunen er Husbankens økonomiske virkemiddel grunnlån og tilskudd til utleieboliger.  Husbanken kan finansiere opp til 85 prosent av de godkjente prosjektkostnadene.
  • For bransjeaktører som inngår avtale om tilvisning, kan Husbanken tilby finansiering med grunnlån opp til 85 prosent av de godkjente prosjektkostnadene.
 
Les mer om denne avtaleformen som har gitt resultater i form av flere gode utleieboliger.