Skaffer flere boliger ved bruk av grunnlån og tilvisningsavtaler

For å møte det stadig voksende behovet for utleieboliger har de i Ringsaker kommune inngått avtale med flere private aktører.

Det er ikke bare i Oslo kommune at det gjøres en betydelig innsats for å skaffe flere egnede utleieboliger i gode bomiljøer. Ringsaker kommune, som har omtrent 34 000 innbyggere, har hele seks prosjekter på trappene. Flere private aktører har inngått samarbeid med kommunen for å skaffe flere utleieboliger ved bruk av tilvisningsavtale og grunnlån. Avtalen mellom utleier og kommune gjør at kommunen kan henvise sine boligsøkere til eiere/forvaltere av de boligene som er bundet av tilvisningsavtalen. Den enkelte boligsøker inngår leiekontrakt med boligeieren. Kommunen har tilvisningsrett til alle boligene i prosjektet i 20 år, men vil til enhver tid bare kunne tilvise inntil 40 prosent av boligene. De øvrige 60 prosent av boligene er ordinære utleieboliger.

Ringsaker bruker eksisterende bygningsmasse og ønsker å ruste opp sentrumsområder

Etter en grundig kartlegging av behovet for boliger i kommunen, ble det avdekket en stor mangel på kommunalt disponerte boliger. Kommunen har vært deltaker i Husbankens boligsosiale utviklingsprogram siden 2011. Ett av resultatene av dette arbeidet er en handlingsvilje som er godt forankret på politisk og administrativt nivå. Kommunen ønsker å styrke de sentrumsnære områdene ved blant annet å ruste opp eksisterende bygningsmasse og skaffe flere gode boliger i gode bomiljø.

Hva er gevinsten ved bruk av tilvisningsavtale?

For kommunen betyr en tilvisningsavtale at de får tilgang til flere utleieboliger med bra standard, godt bomiljø og et samarbeid med private profesjonelle aktører. For beboerne betyr det gode og trygge boliger med godt bomiljø. For utbyggerne er gevinsten at de kan få finansiert utleieboliger med Husbankens grunnlån som kan ha avdragstid på inntil 50 år, og mulighet til å binde renta i inntil 20 år. Dette vil normalt gi utleier de nødvendige økonomiske rammebetingelsene og forutsigbarheten som er nødvendig i et utleieprosjekt.

Styrker et profesjonelt utleiemarked

Dette er et godt bidrag til å styrke et profesjonelt utleiemarked og samtidig øke tilgangen på utleieboliger. Modellen bidrar til at det fremskaffes både kommunalt disponerte og ordinære utleieboliger i gode bomiljø. Husbanken registrerer en stor interesse fra andre kommuner som ønsker å gjøre det samme som Oslo og Ringsaker, sier Per Erik Torp, avdelingsdirektør i Husbanken.

Mer om tilvisningsavtaler og prosjekter i Oslo kommune.