Retningslinjene for grunnlån er revidert

Grunnlån skal bidra til å fremme viktige boligkvaliteter som miljø og universell utforming. Husbanken opplever økende etterspørsel etter grunnlån, og grunnlån til boligsosiale formål skal prioriteres.

Grunnlån skal bidra til å nå boligpolitiske målsettinger som ellers ikke vil bli oppnådd. Det at lånerammen skal gå til boligsosiale formål, er ytterligere en spissing av Husbankens posisjon.

I tillegg til å fremme viktige boligkvaliteter som miljø og universell utforming i ny og eksisterende bebyggelse, skal grunnlån bidra til å skaffe boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet og husstander i etableringsfasen og sikre nødvendig boligforsyning i distriktene.

Vår rolle i boligbyggingen er å finansiere kommunale utleieboliger, for flyktninger og vanskeligstilte, utbedring av boliger for eldre og funksjonshemmede, studentboliger og liknende. Når dette er gjort, skal vi finansiere oppføring av boliger med kvaliteter innen miljø og universell utforming utover TEK10, sier Bård Øistensen.

Høyt prioriterte formål innenfor grunnlånet, med definert årlig ramme, er
• lån til utleieboliger, blant annet til flyktninger
• utbedring av boliger med boligsosialt formål, blant annet boliger for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne
• studentboliger
• boliger i distriktene
• andre boligsosiale søknader om grunnlån
• annen utbedring av eksisterende boliger
• pilot- og forbildeprosjekter

De reviderte retningslinjene for grunnlån finner du her