Ingen endring av kvalitetskriteriene for grunnlån

Fra 1. januar 2017 er overgangsordninger for nye energikrav forbi og alle nye byggesaker må følge de nye energikravene i byggteknisk forskrift (TEK10). De samme energikravene er foreslått videreført i TEK17 som etter planen trer i kraft 1. juli.

Selv om de nye energikravene i har «tatt igjen» Husbankens energikriterier for grunnlån blir det ingen nye energikrav for grunnlån i 2017. Imidlertid blir det en liten endring i kravet til dokumentasjon: Husbanken anser de nye energikravene i som likeverdige med Husbankens krav, og for prosjekter som oppfyller nye energikrav kreves ikke dokumentasjon av energi/miljø.

Husbanken forventer imidlertid at en stor del av prosjektene det søkes grunnlån til i 2017 vil ha gammel byggesøknad, slik at de ikke nødvendigvis oppfyller nye energikrav i .

Prosjekter som oppfyller gamle energikrav i må dokumentere at de oppfyller Husbankens energikriterier, som tidligere. Søker må derfor opplyse i søknadskjemaet om prosjektet oppfyller gamle eller nye energikrav i

Det er vanligvis tidspunktet for første byggesøknad til kommunen (rammesøknad eller 1-trinns søknad) som avgjør om prosjektet må oppfylle nye energikrav i .

Dette innebærer egentlig ingen endring av kriteriene, men en liten endring i kravet til dokumentasjon: Husbankens krav om dokumentasjon av energitiltak faller bort for de prosjektene som oppfyller nye energikrav i .

Det blir ingen endring av kvalitetskriteriene for universell utforming i 2017. 

Det pågår et arbeid med revidering av grunnlånet og planen er å ha nye kvalitetskriterier på plass for 2018.