Pågående forskning

Her er en oversikt over pågående forsknings oppdrag fra 2016. De fleste rapportene blir publisert i løpet av 1. kvartal 2017.

 

Forskningsoppdrag

Oppdragstaker

Fra boligsosialt kompetansetilskudd til Husbankens kommuneprogram – systematisering og læring Rambøll og mcs:consult
Opsjonsoppdrag fra 2015. Oppdraget hadde en to-delt målsetting. For det første å bidra til å systematisere noe av kunnskapen som er utviklet gjennom arbeidet med kompetansetilskuddet. For det andre å bidra til å legge til rette for læring i det videre arbeidet med kompetansetilskuddet. Etter at tilskuddsordningen ble kraftig redusert ved inngangen til 2016, ble denne delen av oppdraget i stedet koblet opp mot Husbankens arbeid med kommunesatsingen.
   
Behov for kommunalt disponerte utleieboliger Rambøll
I rapporten presenterer Rambøll en modell for å skaffe oversikt over behovet for kommunalt disponerte utleieboliger.
 
Videre analyse av samfunnsøkonomisk nytte av tilskudd til etterinstallering av heis Oxford Research
Utredningen er en oppfølging av oppdraget «Evaluering av tilskudd til etterinstallering av heis». Oxford Research har gjennomført en samfunnsøkonomisk kost-nytte analyse, og gir en vurdering av muligheten for å differensiere tilskuddet ved å ta hensyn til bl.a. betalingsevne og betalingsvilje.
   
Roller og rammevilkår for frivillig sektor i boligsosialt arbeid UNI Research
Opsjonsoppdrag fra 2015. Rapporten undersøker tre hovedspørsmål: Hvilke forståelser av frivillighet ligger til grunn for myndighetenes satsing og forventninger til frivillig sektor og boligsosialt arbeid? Hvordan påvirker rammevilkår (betingelser) frivillig sektors form og innhold? Hvilke konsekvenser vil en endret rolle for frivillig sektor ha for den offentlige velferdsmodellen?
   
Resultat- og effektmåling av områdeløft Samfunnsøkonomisk Analyse (tidl. Damvad)
Evalueringen har gått over 3 år og i den avsluttende rapporten utvikles og presenteres et endelig forslag til indikatorsystem, samt oppdateringer basert på tilgjengelige data i 2016.
   
Bosettingsklare flyktninger og avtalt selvbosetting NIBR
Husbanken delfinansierer del 2 av prosjektet som er initiert av IMDI. Oppdraget skal frambringe kunnskap om utbredelse og omfang av avtalt selvbosetting i kommunene og om hvordan dette virker inn på bosettingsarbeidet. Dette skal gi kunnskap om hvilke flyktninger som bosetter seg på denne måten, hva slags bosituasjonen de skaffer seg og hvordan dette påvirker deres levekår og boligkarriere over tid. Undersøkelsen skal videre belyse likheter og ulikheter i måtene kommunene praktiserer avtalt selvbosetting på og erfaringene de gjør seg med dette. Studien skal også belyse de samfunnsmessige konsekvensene av denne formen for bosetting av flyktninger.
   
Håndtering av komplekse problemer gjennom inter- og intraorganisatorisk samordning IRIS
Opsjonsoppdrag fra 2015. Studien i 2016 retter oppmerksomheten mot statlig samordning på regionalt og lokalt nivå. Fire regioner er inkludert i studien: Vest, øst, Bodø og Midt. Endelig sluttrapport blir levert først etter fristen for årsrapportering.
   
Kartlegging av bostedsløshet NIBR
Kartleggingen ble gjennomført i uke 48 i 2016. Rapport fra målingen utarbeides første halvår i 2017.