Kunnskaping

Kunnskaping, eller kunnskapsutvikling, skjer på mange ulike måter og blant ulike aktører. Det skjer innenfor forskning og innen kommunal praksis. Samtidig spiller Husbanken en viktig rolle i dette. Når forskning og Husbanken møter det kommunale praksisfeltet må man være bevisst de ulike virkelighetene man befinner seg i, eller opplever at man befinner seg i. Kunnskaping handler mye om å møte "avstander".

Vi vil i første omgang relatere kunnskaping til to viktige områder av Husbankens virksomhet, FoU-arbeidet og det boligsosiale utviklingsarbeidet.

At verden kan forstås og oppleves på mange ulike måter er det vel få som kan være uenig i. Men, hvordan møter Husbanken denne utfordringen? Det å forstå og oppleve virkeligheten og de muligheter og begrensninger som ligger der, er høyst relevant både når det gjelder FoU-arbeidet og det boligsosiale utviklingsarbeidet.

For FoU-arbeidet handler det ikke bare om hvilken kunnskap og hvordan den frembringes, men det reiser også spørsmålet om hva kunnskap er. Dernest handler det om hvordan Husbanken forvalter og anvender denne kunnskapen. I dokumentet "kunnskapsmøte" behandler vi dette spørsmålet nærmere og angir samtidig en måte å møte avstanden mellom den virkelighet som presenteres i forskningsrapporter og den virkeligheten som kommunene befinner seg i eller opplever at de befinner seg i.

I utviklingsarbeidet kan ofte være stor avstand mellom de forventninger og krav til endring og utvikling som Husbanken har overfor kommunene og den virkelighet som kommunene befinner seg i. For Husbanken kan det være nyttig å være bevisst denne avstanden. I dokumentet "utviklingskompetanse" er dette drøftet nærmere.